SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att känna till vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur det ska upprätthållas över tid.

Det handlar också om att personalen ska förberedas på vad de ska göra om det börjar brinna. Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ägare och verksamhetsutövare behöver tillsammans och på ett organiserat sätt planera, dokumentera, kontrollera och följa upp sitt brandskyddsarbete.

SBA har stora likheter med systematiskt arbetsmiljöarbete och det kan med fördel integreras i andra former av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten.

Ansvar för brandskyddsarbetet

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, 2 kap §2, har fastighetsägaren och den som bedriver verksamhet i lokalerna ansvaret för brandskyddet i byggnaden. Det innebär att de ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av en brand.

Fördelningen av vilka delar av brandskyddet som ligger på fastighetsägare respektive den som bedriver verksamhet i lokalerna styrs inte av lagen utan bör fastställas genom avtal mellan parterna. Det är mycket viktigt att båda parter har klart för sig vilken fördelningen är så att inga frågetecken kring vem som är ansvarig uppstår.

Gäller alla fastigheter

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas för alla byggnader eller anläggningar om än i varierande omfattning. Hemma i villan eller i lägenheten kan det räcka med en brandvarnare och någon form av släckutrustning.

Efter det växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på verksamhetens eller byggnadens risker. För vissa byggnader och anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora ska det upprättas en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet som sedan ska skickas in till kommunen.

Inget krav på skriftlig redogörelse

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Det kravet är nu borttaget ur lagen och därmed upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brand­skyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.