Avfallshantering, ansvar, regler och taxor

Det är viktigt för miljön, allas vår ekonomi, vår personal, våra entreprenörer, transportörer och behandlare som ska ta hand om allt avfall, att du källsorterar dina sopor och lämnar rätt sak på rätt plats.

Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. De lokala renhållningsföreskrifterna för avfallshantering hittar du på sidan Lokala kommunala föreskrifter.

Kostnad för sophantering hittar du i dokumenten längre ned på sidan.

På Robertsfors kommun är det samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för detta.