Enskilda avlopp

Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. .

Det behövs alltid en ansökan/anmälan innan du får anlägga en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig. Ansökan om tillstånd, anmälan om ändring eller anmälan av anläggning avsedd för bad-disk och tvätt görs på en e-tjänst som sedan skickas in till Samhällsbyggnadskontoret/miljö. Ansökan ska vara oss tillhanda senast sex veckor innan arbetet påbörjas. För mer information om avlopp, kontakta gärna miljöinspektörer på Samhällsbyggnadskontoret.

Så här söker du avloppstillstånd

Det här behövs när du söker avloppstillstånd:

  • Ansökan genom E-tjänst
  • Karta över fastigheten med förslag på var anläggningen ska placeras
  • Vid infiltration ska protokoll på utfört jordprov (kornfördelningsanalys) eller perkolationstest bifogas. Det är mycket viktigt att förutsättningarna för markinfiltration på platsen utreds noggrant. Genom siktning av jordprov kan storleksfördelningen av olika jordpartiklar, och därmed markens genomsläpplighet, kontrolleras . Är genomsläppligheten för hög hinner vattnet inte renas, är den för låg rinner vattnet istället i sidled.
  • Om en markbädd anläggs krävs inget jordprov.
  • Kontroll av djup till grundvattenytan. Avloppsvattnet innehåller mikroorganismer, exempelvis parasiter, bakterier och virus. Ett felkonstruerat eller felplacerat avlopp kan orsaka att bad- och dricksvatten förorenas. För att undvika problem är det viktigt att avståndet mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenytan alltid är minst en meter.

Samhällsbyggnadskontoret/miljös bedömning

När det kommer in en ansökan görs det en undersökning om vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan tänkas få. Om tillräcklig hänsyn tas till närliggande dricksvattenbrunnar och vattendrag samt om anläggningen uppfyller föreliggande lagkrav, för att göra den bedömningen kan även Samhällsbyggnadskontoret/miljö kontakta dina grannar. Bedömningen är lika både för året-runt-bostäder som för fritidshus baserat på att fritidshus i framtiden kan bli året-runt-bostäder.

När ansökan är komplett och ärendet tillräckligt utrett kommer Samhällsbyggnadskontoret/miljö med ett skriftligt beslut. I beslutet framgår om tillstånd har beviljats och vilka villkor som gäller för avloppsanläggningen. Villkor och råd är satta för att minska avloppsanläggningens påverkan på miljön och ur hälsoskydds synpunkt men också för att motverka att anläggningens funktion försämras.

Avgift

För prövning av en ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa:
Tillståndsansökan, enskild avloppsanläggning avsedd för wc-vatten 3660 kr (2019)
Tillståndsansökan för vattentoalett med sluten tank 1830kr (2019)
Anmälan, avloppsanordning endast avsedd för bad, disk och tvätt 1830 kr (2019)
Anmälan om att installera torrtoalett 915 kr (2019)
Anmälan om att installera torrtoalett samt latrinkompost 1830kr (2019)

För prisuppgift om annan anläggningen än ovan vänligen se Robertsfors kommuns taxa under fliken miljö för prisuppgift. Faktura skickas separat.

Ska du köpa eller sälja hus?

Om du vill köpa eller sälja ett hus med ett eget avlopp eller om du är en mäklare så rekommenderas du att titta på Avloppsguidens sida.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se