Vad påverkar dricksvattnets kvalité?

Rent vatten i kranen är en självklarhet för oss svenskar. Vi tillhör dock en mycket privilegierad skara människor, majoriteten av världens befolkning saknar tillgång till denna resurs.

Dricksvattnets kvalitet beror dels av råvattnet, dels på hur vattnet transporteras fram till kranen. I sammanhanget har konstruktion och skick på ledningsnät och reservoarer betydelse. Råvattnet kan utgöras av ytvatten eller grundvatten. Råvattnet innehåller en rad olika ämnen som antingen kan vara nyttiga eller oönskade. Allmänt sett har vi i Sverige en god tillgång och en bra kvalitet på råvatten och dricksvatten.

Dåliga tekniska lösningar och konstruktioner kan dock medföra risk för ohälsa. Dricksvattnet kan påverkas negativt genom förorening av bakterier och andra mikroorganismer, eller genom att halterna av olika kemiska ämnen är för höga eller låga. Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar.

Exempel på kemiska ämnen som kan försämra kvalitén, eller i vissa halter göra vattnet otjänligt:

  • Järn och mangan
  • Kalcium och/eller magnesium (avgör vattnets hårdhet)
  • Fluorid
  • Koppar
  • Aluminium
  • Kadmium
  • Radon