Anslutning och anslutningsavgifter

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns inom det verksamhetsområde som kommunen upprättat. Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler. Anslutningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Allmänna bestämmelser för brukande av Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns att ladda hem, ABVA (pdf-dokument).

Avgiften består av följande delar:

Servisavgift:

Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar (vatten (V), spillvattenavlopp (S), dag-och dränvattenavlopp (Df)).
Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Tomtyteavgift:

Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area. För fastighet som klassas som bostadsfastighet tas tomtyteavgiften maximalt ut med 83 750 kr.

Lägenhetsavgift:

Varje fastighet som har tillgång till vatten eller avlopp betalar en lägenhetsavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea. För byggnader som i upplåtelsehänseende bildar en enhet räknas som en lägenhet.

Vattenförening

En avgift per fritidshus i förening med eget ledningsnät anslutet via mätpunkt.

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se