Anslutning och anslutningsavgifter

Allmänna bestämmelser för brukande av Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns att ladda hem, ABVA (pdf-dokument).

Avgiften består av följande delar:

Servisavgift:

Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar (vatten (V), spillvattenavlopp (S), dag-och dränvattenavlopp (Df)).
Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Tomtyteavgift:

Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area. För fastighet som klassas som bostadsfastighet tas tomtyteavgiften maximalt ut med 83 750 kr.

Lägenhetsavgift:

Varje fastighet som har tillgång till vatten eller avlopp betalar en lägenhetsavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea. För byggnader som i upplåtelsehänseende bildar en enhet räknas som en lägenhet.

Vattenförening

En avgift per fritidshus i förening med eget ledningsnät anslutet via mätpunkt.

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se