Anslutning och anslutningsavgifter

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns inom det verksamhetsområde som kommunen upprättat. Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler.

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Allmänna bestämmelser för brukande av Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns att ladda hem till höger under Dokument  “ABVA 2010”.

Avgiften består av följande delar:

Servisavgift:
Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar (vatten (V), spillvattenavlopp (S), dag-och dränvattenavlopp (Df)).
Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.
Tomtyteavgift:
Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area. För fastighet som klassas som bostadsfastighet tas tomtyteavgiften maximalt ut med 83 750 kr.
Lägenhetsavgift:
Varje fastighet som har tillgång till vatten eller avlopp betalar en lägenhetsavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea. För byggnader som i upplåtelsehänseende bildar en enhet räknas som en lägenhet.

Servisavgift

En ledningTvå ledningarTre ledningarSamtliga tjänster
50 110 kr56 380 kr62 640 kr62 640 kr

Förbindelsepunktsavgift

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.

VSDfSamtliga tjänster
4 700 kr7 825 kr3 130 kr15 655 kr

Tomtyteavgift

En avgift per m2 tomtyta.

VSDfSamtliga tjänster
3,10 kr5,25 kr2,09 kr 10,44 kr

Lägenhetsavgift

En avgift per lägenhet.

VSDfSamtliga tjänster
2 740 kr 4 570 kr 1 825 kr 9 135 kr

Exempel på avgift för bostadsfastighet

Bostadsfastighet med en byggnadsarea på 200 m2 och 800 m2 tomt ansluten till både vatten och avlopp, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Servisavgift, två ledningar: 56 380 kr
Förbindelsepunktsavgift, V 4 700 kr
Förbindelsepunktsavgift, S 7 825 kr
Tomtyteavgift, V, 3,10 kr x 800 m2: 2 480 kr
Tomtyteavgift, S, 5,25 kr x 800 m2: 4 200 kr
Lägenhetsavgift, V, 2 740 kr x 2: 5 480 kr
Lägenhetsavgift, S, 4 570 kr x 2: 9 140 kr
Summa inklusive moms: 90 205 kr

Vattenförening

En avgift per fritidshus i förening med eget ledningsnät anslutet via mätpunkt.

V
8 650 kr

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se