Sjöar och vattendrag

Rickleån är känd för att ha en hög fiskproduktion, vilket kan förklaras av den omgivande, näringsrika jordbruksbygden. I åns lugnare delar lever storvuxen gädda och i de strömmande delarna finns lax, öring och harr. Under 2002 byggdes fiskvägar vid tre kraftverksdammar i Robertsfors och nu når lax och havsöring ända upp till Åselestupet (ca 2 km nedströms Bygdeträsk).

Kommunens sjöar och vattendrag har i huvudsak undersökts ur försurningssynpunkt. Därutöver har några vattendrag kontrollerats för att spåra eventuell påverkan från jordbruk och avloppsreningsverk.

Inom kommunen finns ett flertal kommunala strandbad.