Miljöskydd vid cisterner

Där förvaring eller annan hantering av flytande kemikalier förekommer kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser. Det finns därför behov av att vidta vissa skyddsåtgärder för att undvika att brandfarliga vätskor eller andra kemikalier når omgivande mark och vattendrag.

Anmäla läckage och sanering Du är skyldig att underrätta Miljö- och hälsoskydd om du upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Du måste även i förväg anmäla efterbehandling av förorenad mark till Miljö- och hälsoskydd om spridningsrisken eller risken för exponering av föroreningarna kan öka genom åtgärderna och risken inte bedöms som ringa. I andra fall bör du samråda med Miljö- och hälsoskydd.

Lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetmått

* All hantering av oljebaserade produkter ska ske på ett från miljösynpunkt säkert sätt. 
* Invallning eller liknande krävs normalt i vattenskyddsområde och bör även finnas om behållaren eller cisternen är placerad nära exempelvis vattentäkter eller vattendrag. 
* Påkörningsskydd bör finnas om cisternen är placerad där fordon passerar. 
* Cisternen bör inte vara placerad i närheten av dagvattenbrunnar eller liknande. 
* Någon form av spillskydd bör finnas. 
* Spillzonen bör vara tät med t ex betong eller ytbehandlad asfalt. 
* Absorptionsmedel bör finnas nära tillhands i händelse av spill. 
* Cisterner som tas ur bruk bör i första hand tas bort. Du bör kontrollera att cisternen inte läckt. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (t ex sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring, men först måste du kontrollera att cisternen är hel. 
* Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral (hushåll) eller ett godkänt mellanlager (företag). 
* Enligt miljöbalkens regler om egenkontroll bör du ha planerat och tänkt igenom vilka åtgärder som ska vidtas vid läckage. 
* Du bör löpande kontrollera att cisternen fungerar och att läckage inte sker.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se