Återkommande kontroll av cisterner

Kontrollera cisternen
Låta kontrollera cisternen Du ska låta göra både en installationskontroll i samband med att cisternen installeras och återkommande kontroller därefter. Om cisternen repareras måste den kontrolleras innan den tas i bruk. Kontroller ska ske av ackrediterade företag som efter kontrollen lämnar en kontrollrapport till dig. På Swedac:s webbplats kan du se vilka företag som är ackrediterade. Kontrollintervallerna för olika cisterner framgår ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (5 kap 9-10 §§ MSBFS 2018:3).

Vad händer om kraven inte uppfylls?
Om inte kontrollbesiktning sker i tid kan det medföra förbud att använda cisternen. Miljösanktionsavgift kan bli aktuell om tillsynsmyndigheten inte informeras inför installation. En cistern som inte kontrollbesiktigats kan ge upphov till läckage, vilket kan medföra ett omfattande och kostsamt saneringsarbete, och i värsta fall skada mark, grundvatten och vattentäkter för lång tid framöver. Den typen av skada ersätts normalt inte av försäkringsbolagen. Vid tillsynsbesök kontrollerar tillsynsmyndigheten att kraven har följts. Krav på åtgärder kan ställas i samband med tillsyn och dokumentkontroll.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se