Cisterner

Oljeutsläpp kan döda djur och växter om det sker till mark och vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, diesel eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter åratal framöver, du som äger en cistern har därför ett stort ansvar.

Information till cisterninnehavare

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark eller från rörledningar i golvet. Skulle det ske ett större läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda och saneringskostnaderna blir ofta stora. Vid ett utsläpp riskerar annars den ansvarige att dömas för miljöbrott om lagstiftningen inte följs. Från den 1 juli 2018 gäller nya regler för cisterner.

Samhällsbyggnadskontoret/ miljö ska kontrollera att reglerna kring skötsel och hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor i cisterner större än 1 kubikmeter utanför vattenskyddsområde följs. För vattenskyddsområde gäller andra beslutade regler för de vattenskyddsområden som finns i Robertsfors kommun samt att föreskriften gäller att kontroll ska ske på cisterner som rymmer från 250 liter. Kontakta handläggare om du har frågor gällande vad som gäller inom ditt vattenskyddsområde. 

Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för diesel på din gård, är det du cisternägare, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området och lagra och hantera brandfarliga vätskor på rätt sätt. Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.

Förvaringstankar för brandfarliga vätskor, cisterner, blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det är svårt för dig själv att se exakt i vilken kondition en cistern är. Mindre läckage kan vara svårt att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Om ett större läckage skulle ske kan skadorna vara svåra att åtgärda och medföra stora saneringskostnader.

Utöver miljöskyddskraven kan det finnas andra krav. Till exempel kan det finnas tillståndskrav för brandskyddet (se MSBFS 2013:3). Det är brandförsvaret som du ska kontakta i de frågorna. Bygglov kan informera om det krävs bygglov eller bygganmälan för din cistern.

Skicka in kontrollrapport
En kontrollrapport från installationskontrollen, revisionskontrollen eller den återkommande kontrollen ska från och med den 1 juli 2018 skickas in till samhällsbyggnadskontoret/miljö och till räddningstjänsten. Spara även kontrollrapporterna så att en ny fastighetsägare vid en eventuell försäljning av fastigheten får de aktuella kontrollrapporter som hör till cisternerna.

Avseende cisterner som har installerats före den 1 juli 2018 och omfattats av kravet på kontroller av MSBFS 2014:5 och NFS 2003:24 är det rapporter om periodiska kontroller som ska skickas in till tillsynsmyndigheterna.

Tänk på följande vid placering av cistern

  • Sekundärt skydd (dubbelmantlad eller invallning)
  • Inte risk för att cisternen blir påkörd/påkörningsskydd
  • Ett plant underlag, hårdgjord/tät yta samt spillplåt gör att du snabbt upptäcker spill samt eventuella läckage.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se