Allmänna hänsynsregler

 • Bevisbörderegeln
  Du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen.
 • Kunskapskravet
  Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön och hur du kan motverka sådan påverkan.
 • Försiktighetsprincipen
  Du ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det finns risk för negativ påverkan. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav.
 • Lokaliseringsregeln
  Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godkänd enligt miljöbalkens bestämmelser.
 • Hushållningsprincipen
  Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
 • Produktvalsprincipen
  Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ i de fall detta är möjligt.
 • Ansvar för att avhjälpa skador
  Skador ska avhjälpas, även de som orsakats tidigare.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se