Samråd kring förslag till planprogram Robertsfors

OBS: Samrådstiden har löpt ut.
Samråd om förslag till planprogram för utvecklingsområden relaterade till samhällsomvandlingen kopplad till Norrbotniabanans etablering. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 16 november.

Samråd om förslag till planprogram för utvecklingsområden relaterade till samhällsomvandlingen kopplad till Norrbotniabanans etablering. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 16 november.

Syftet med planprogrammet är att identifiera och peka ut huvuddragen för Robertsfors utvecklingsområden med anledning av Norrbotniabanans etablering. Planprogrammet ska utgöra ett startskott för dialog om samhällsplaneringen och den fysiska miljön i Robertsfors. Programmet ska användas som ett verktyg inför den planering som stegvis ska växa fram och resultera i nya platser och sammanhang i Robertsfors.

Då planprogrammet berör många medborgare kungörs samrådet på detta sätt och finns tillgängligt att ta del av på denna sida under “dokument” samt i foajén på kommunkontoret, Storgatan 13, Robertsfors samt på biblioteket i Robertsfors. 

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors eller via e-post till planprogram@robertsfors.org senast den 16 november 2022.

Synpunkter på planprogrammet som kommer in till kommunen sammanställs i en redogörelse. Därefter görs bearbetningar av förslaget innan det läggs fram för godkännande i kommunfullmäktige.

Kontaktperson

Processledare Norrbotniabanan

Jessica Erlaskog

0934-140 15

jessica.erlaskog@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se