Planprocessen

Planbesked

Ansökan om detaljplan kan göras genom ett så kallat planbesked. Efter att en komplett ansökan har skickats in ska kommunen inom 4 månader ge besked om planläggning kommer att påbörjas eller inte. Ett beslut om planbesked går inte att överklaga.

Program

I de fall det inte finns tillräckligt tydliga riktlinjer i översiktsplanen eller om detaljplanen innehåller många svåra avvägningar mellan olika allmänna intressen upprättas ett planprogram. I planprogrammet redovisas detaljplanens mål och utgångspunkter. För programmet gäller sedan samma regler som för samråd.

Samråd

När planhandlingarna, som normalt består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning, är framtagna skickas planförslaget för samråd till alla berörda, de är sakägare. Under samrådet ges sakägarna, vilka kan omfatta fastighetsägare, berörda bostadsföreningar, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala bolag och förvaltningar, möjlighet att lämna synpunkter. Normalt pågår samrådet i tre till fyra veckor. Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse i vilken kommunens ställningstagande redovisas och därefter justeras eventuellt planförslaget.

Granskning

Vid normalt planförfarande ska förslaget efter samrådet ställas ut för granskning under minst tre veckor. I de lokala dagstidningarna annonseras om granskningen. Senast dagen innan granskningen börjar. Det ger fler möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. De berörda från samrådsskedet får dessutom skriftlig information om granskningen.
Planhandlingarna finns tillgängliga under granskningsstiden hos Samhällsbyggnadskontoret samt på Robertsfors kommuns webbplats. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande och kan därefter antas.

Antagande

Kommunfullmäktige antar planen efter allmänna utskottets och kommunstyrelsens godkännande. De sakägare eller myndigheter som lämnat skriftliga synpunkter på förslaget men vars synpunkter inte har kunnat tillgodoses, har tre veckor på sig att överklaga antagandebeskedet. Överklagandet ställs till Länsstyrelsen men lämnas in till kommunen senast tre veckor efter det att beslutet tillkännatgivits på kommunens anslagstavla. Om det inte kommer in något överklagande vinner beslutet laga kraft.

Miljöbedömning – MKB

I början av planarbetet görs en bedömning av hur planen kan komma att påverka miljön, en så kallad behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att detaljplanen kan komma att påverka miljön negativt på något sätt, det vill säga medföra betydande miljöpåverkan, ska det göras en miljöbedömning av planförslaget. Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram parallellt med förslaget till detaljplan och blir en del av beslutsunderlaget.