Kustinventeringar

Syftet med projektet har varit att identifiera och beskriva bevarandevärden för naturvård, friluftsliv, kulturhistoria och landskapsbild. Inventeringen har haft som mål att visa på större oexploaterade områden samt mindre värdekärnor för naturvård och friluftsliv och vilka av dessa som kan bevaras eller utvecklas. Kustinventeringen har även som syfte att öka allmänhetens medvetenhet och förståelse för de natur – och friluftsvärden som finns i kommunen. Kustinventeringen kommer att utgöra underlag för en revidering av Robertsfors kommuns kustplan samt underlag för övrig fysik planering.

Du kan ladda hem och läsa rapporten i sin helhet under under Dokument.