Miljöbild av gräsyta med bostäder i bakgrunden.

Detaljplan för Topasen 1 m.fl.

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Topasen 1 och del av fastigheten Edfastmark 7:62 vid Kolgårdsvägen/Norrängsvägen i Robertsfors.

Tidigare i år genomfördes ett samråd med anledning av planförslaget. Nu har förslaget omarbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i två våningar med inredd vind. Detaljplanen ska även möjliggöra för olika typer av vårdboende. Runt fastigheten Topasen 1 planläggs naturmark för att säkerställa områdets gröna värden. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Planen handläggs enligt så kallat standardförfarande och finns tillgänglig för påseende här samt i foajén på kommunkontoret, Storgatan 13, Robertsfors från och med 24 november under kontorstid.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors senast den 15 december 2022.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se