Del av fastigheten Dalkarlså 3:10

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Dalkarlså 3:10.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av ca sex bostadsfastigheter samt en bostadsfastighet där även djurhållning, odling och verksamhet möjliggörs. Området består idag av ett mindre skogsområde som delvis är avverkat.

Planen överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt så kallat standardförfarande och finns tillgänglig för påseende från och med 2022-11-30 på denna sida samt i foajén på kommunkontoret i Robertsfors under kontorstid.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Robertsfors kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors senast den 20 december 2022.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se