Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Detalj- och översiktsplan

Genom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har kommunerna ansvar för den lokala miljön och hushållningen med naturresurser. Rättsverkande reglering av mark- och vattenanvändning och bebyggelsemiljöns utformning kan ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Kommunstyrelsen ansvarar för hur bebyggelsen planeras och utformas.

Översiktsplan

Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark- och vatten används och bebyggelsens utveckling. Men planen hanterar också andra frågor som kräver helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv.

Detaljplan

En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad. Den reglerar också enstaka byggnader som påverkar omgivningen. En detaljplan är, till skillnad mot en översiktsplan, bindande tills den ändras.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se