Olovligt byggande, “svartbygge”

Om du gör en åtgärd som kräver tillstånd utan utan att ha det måste vi som kommun ta ut byggsanktionsavgifter. Dessa är reglerade i plan- och byggförordningen (Lag 2011:338). Enbart i undantagsfall kan vi sänka eller låta bli att ta ut avgiften. Hur stor avgiften blir beror på vilket fel som begåtts. Avgiften baseras på prisbasbeloppet som år 2018 är 45 500 kr. Du kan tvingas betala upp till 2 275 000 kr i byggsanktionsavgift vilket motsvarar 50 prisbasbelopp.

Observera att byggsanktionsavgiften tas ut även om det begångna felet inte är avsiktligt utan beror på slarv eller okunskap om vilka regler som gäller! Därför är det av största vikt att i ett tidigt skede kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information om bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan innan du sätter igång med en åtgärd.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du:

  • bygger nytt, bygger till, ändrar användandet av en byggnad eller utför andra lovpliktiga åtgärder utan att ha bygglov och startbesked
  • uppför bygglovspliktiga anläggningar som exempelvis murar och plank utan att ha bygglov och startbesked
  • börjar använda en byggnad eller anläggning innan du fått ett slutbesked
  • river en byggnad utan att ha rivningslov och startbesked
  • utför en åtgärd utan att ha marklov och startbesked, exempelvis schaktning, fyllning, trädfällning
  • påbörjar en anmälningspliktig åtgärd, exempelvis en Attefallsåtgärd, installera och ändra anläggningar för eldstad, vatten och avlopp eller ventilation utan att ha fått startbesked

Om bygglov eller godkänd anmälan finns, men åtgärden påbörjas utan startbesked halveras avgiften.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Therese Moström

0934-141 32

therese.mostrom@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se