Möjlighet till påverkan och överklagan

Synpunkter före beslut

Om en ansökan om lov (bygglov, marklov, rivningslov) inte stämmer överens med vad som står i gällande detaljplan, områdesbestämmelser eller på annat sätt anses avvikande skall de som kommunen anser vara berörda av lovet eller anmälan informeras. De får då en möjlighet att lämna in synpunkter. Kommunen gör sedan en avvägning mellan de olika enskilda intressena innan beslut fattas.

Överklagan av ett beslut

När ett lov är beslutat får berörda parter beslutet skickat till sig. Är man missnöjd med beslutet kan detta överklagas. Inom 3 veckor från det att man fått informationen skall en skriftlig överklagan ha inkommit till kommunen.

Överklagan skall innehålla följande:

  • vilket beslut som avses, ange ärendets diarienummer
  • varför du tycker beslutet är felaktigt
  • hur du tycker att beslutet skall ändras
  • uppge dina kontaktuppgifter, namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress

Alla lovpliktiga beslut publiceras i Post- och Inrikes tidningar. Om du anser dig vara berörd av ett beslut, men inte har fått information om det av kommunen kan du överklaga beslutet inom 4 veckor från det att beslutet publicerats i Post- och Inrikes tidningar. Överklagan utformas enligt ovan.

Vad händer sedan?

När kommunen fått in en överklagan kontrolleras att den inkommit i rätt tid. Sedan skickas överklagan, tillsammans med handlingarna för lovbeslutet till Länsstyrelsen. Det är sedan Länsstyrelsen som behandlar din överklagan.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Therese Moström

0934-141 32

therese.mostrom@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se