Lov eller anmälan?

Om du vill söka information om vad som är bygglovspliktigt måste du först veta om din fastighet finns inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Bor du utanför dessa områden finns vissa lättnader i bygglovsplikten, särskilt för en- och tvåbostadshus. Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov eller en anmälan. Vissa typer av byggnader är bygglovsbefriade. Observera att det aldrig behövs både lov och anmälan.

Bygglov

Krävs exempelvis vid nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad samt för fasadändring. Vidare behöver du bygglov om du gör en väsentlig ändring av en byggnads användning, exempelvis ändrar den från bostad till kontor. Det krävs även bygglov för att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, bl.a. murar, plank, upplag m.m.

Olika regler gäller i vissa fall inom och utanför detaljplan samt inom och utanför sammanhållen bebyggelse. Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagna från bygglovskravet utanför detaljplan. Uppgift om vilka områden som innefattas av detaljplan och vilka som räknas som sammanhållen bebyggelse, finns hos Samhällsbyggnadskontoret. Vissa områden i kommunen kräver särskild hänsyn på grund av dess kulturhistoriska värden.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad som ligger inom detaljplanelagt område. Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om inte dessa ligger i kulturhistoriskt värdefulla områden. Inom sammanhållen bebyggelse krävs att man gör en anmälan om rivning till Samhällsbyggnadskontoret och inväntar startbesked innan rivning påbörjas.

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 m och om området har detaljplan, eller ligger i kulturhistoriskt värdefull miljö. Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om det är reglerat i detaljplanen.

Anmälan

Krävs när du installerar eller byter ut en eldstad eller rökkanal. Anmälan krävs även när du gör ändringar i byggnader som berör dess bärande delar, brandskydd samt vid installation eller ändring av ventilation, hissar eller vatten och avlopp. Du måste också göra en anmälan om du skall riva en huvudbyggnad som inte kräver rivningslov. Anmälan skall även göras om så kallade Attefallsåtgärder utförs. Se vidare under Bygga utan bygglov.

Gäller det en värmepump som ex. bergvärme kontaktar du miljökontoret för mer information.

Friggebodar

I en- eller tvåbostadshusets närhet får man bygglovsfritt uppföra en eller flera fristående byggnader. Det kan vara en bod, ett växthus eller liknande. Byggnadernas sammanlagda yta får vara högst 15 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 3 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om placering avses ske närmare tomtgräns än 4,5 meter måste grannen först ge sitt skriftliga godkännande, så kallat grannemedgivande.

Om din fastighet ligger i kulturhistoriskt värdefull miljö kan du behöva söka bygglov, kontakta därför Samhällsbyggnadskontoret för information om vilka regler som gäller för just din fastighet. Om strandskydd råder på din fastighet kan strandskyddsdispens behöva sökas, se vidare under avsnittet om Strandskydd.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Therese Moström

0934-141 32

therese.mostrom@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

För frågor om värmepumpsinstallation:

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se