Bygglovsprocessen

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver du fylla i en ansökan. Det gör du lättast genom vår e-tjänst Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov (E-tjänst)- I ansökan skall tydliga och skalenliga ritningar på vad du avser förändra bifogas. Om något saknas eller är oklart i din ansökan ber vi dig komplettera den.
Har du frågor, funderingar eller behöver hjälp med ditt bygglov är du välkommen att kontakta oss.

Handläggningstid

För att underlätta handläggningen och för att din ansökan skall få en säker prövning ska handlingarna vara korrekta och tydliga. Därför är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du söker bygglov. Ärenden om lov och förhandsbesked skall handläggas skyndsamt och beslut ska meddelas inom 10 veckor från det att en fullständig ansökan inkommit till Samhällsbyggnadskontoret. Tiden får förlängas en gång med högst 10 veckor. Se vidare länkarna längst ned på sidan.

Laga kraft

När Samhällsbyggnadskontoret beslutat om lov meddelar vi dig och de personer som kommunen bedömer vara berörda sakägare, se vidare under avsnittet “överklagan”. Vi kungör även beslutet i Post- och Inrikes tidningar. Beslutet kan överklagas inom 4 veckor från kungörelsen. Om ingen överklagan av beslutet sker vinner det laga kraft 4 veckor från publiceringen. Att beslutet vinner laga kraft innebär att det inte kan överklagas. Enligt förvaltningslagen får ett beslut om bygglov verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar.

Kontrollansvarig

När du skall bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du ofta anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som byggherre som anger förslag på KA i din ansökan. KA hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. KA ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid kommunens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen KA. Är du osäker på om du behöver en KA eller inte får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Den du anlitar som KA måste vara certifierad, det vill säga godkänd. Alla certifierade KA hittar du på Boverkets hemsida.

Tekniskt samråd

I beslutet om lov anges om det behövs ett tekniskt samråd i ditt ärende eller inte. Till det tekniska samrådet skall du ta fram de handlingar som Samhällsbyggnadskontoret behöver för att kunna bedöma om ditt bygge kommer att uppfylla de tekniska egenskapskraven som lagstiftningen ställer på ditt bygge. När du har alla nödvändiga handlingar kan du boka tid för samrådet.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och de handlingar som du lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som skall göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra de olika kontrollerna. Vid det tekniska samrådet skall både du som byggherre och din KA närvara.

Startbesked

Om Samhällsbyggnadskontoret efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du får påbörja bygget. I och med att du fått startbeskedet och uppfyllt eventuella villkor som anges får du påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du får startbeskedet. Om du gör det riskerar du att åläggas att betala en så kallad byggsanktionsavgift, se vidare under olovligt byggande.

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge varit igång en tid kommer vi att besöka byggarbetsplatsen. Hur många besök och när dessa ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även angivet i startbeskedet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs. Du som byggherre och din KA ska närvara vid besöket. Vid enklare byggen behövs oftast inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Vid slutsamrådet ska byggherren, KA och kommunen delta. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Under mötet görs bland annat en genomgång av utlåtande som KA gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Utfallet av detta möte avgör om du får ett slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och Samhällsbyggnadskontoret inte har skäl att ingripa så avslutas ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in före du fått ditt slutbesked, om du gör det riskerar du att bli ålagd att betala en så kallad byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare kan du få ett interimistiskt (tillfälligt) slutbesked. I detta beskrivs i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Lovets giltighetstid

Efter beslut om lov (bygglov, marklov, rivningslov) måste du påbörja själva åtgärden inom 2 år från att det trädde i laga kraft, annars upphör lovet. Tänk på att ett lov bara är giltigt i 5 år från att det trädde i laga kraft så åtgärderna måste vara slutförda innan dess, i annat fall riskerar din åtgärd att betraktas som olovligt byggande.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Therese Moström

0934-141 32

therese.mostrom@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se