Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som ges för att täcka skäliga kostnader för individuell anpassning av bostäder. Till din ansökan skall bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Det tillkommer en kostnad för intyget.

Vem kan få bidraget?

Bidrag lämnas för åtgärder, i och i anslutning till bostaden, som är nödvändiga för att ge dig med funktionshinder ett självständigt liv. Du får inte bidrag för anpassning av fritidshuset.

Oavsett om du äger eller hyr din permanentbostad kan du få bidrag för bostadsanpassning. Ett intyg från fastighetsägaren om att åtgärderna får utföras och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden krävs om du inte äger din bostad.

Du kan få bidrag för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid flyttning.

Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som tidigare skaffats med hjälp av bidrag. Reparationen får dock inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Bidrag lämnas inte till lösa inventarier, som installation av diskmaskin eller hushållsassistent.

Exempel på hur bostaden kan anpassas

 • Ändring av kök och badrum (bidrag lämnas inte för byte av köksinredning eller badrum som inte uppfyller dagens bostadsstandard)
 • Borttagning av trösklar
 • Breddning av dörrar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgöring av gångväg
 • Ramper
 • Lyftplatta/stoltrapphiss
 • Förråd för elrullstol
 • Extra belysning för synskadade
 • Spistimer
 • Dörröppnare

Ta kontakt först – anpassa sedan

Ta kontakt med arbetsterapeut om du har behov av att anpassa din bostad.

Ansök så här

Ansök genom att fylla i ansökningsblanketten för bostadsanpassningsbidrag som du sedan skickar tillsammans med ett intyg av arbetsterapeut om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Du kan också söka bidraget i efterhand, om villkoren för bidrag är uppfyllda. Kostnaderna för åtgärderna ska vara rimliga.

Beslut

Ansökan skickas sedan till Samhällsbyggnadskontoret, Robertsfors kommun som går igenom din ansökan och beslutar om bidraget.

Övrig information

När utrustningen väl är på plats står du som ägare av den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Om utrustningen  exempelvis skadas eller utsätts för skadegörelse är det du som står för eventuella kostnader.  Ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Du är själv ansvarig för snöröjning på och omkring utrustning som står utomhus. Gäller även taket om det saknas snörasskydd. Snöröjningen måste skötas ordentligt för att utrustningen ska fungera optimalt. Anlitar du hjälp för snöröjning står du själv för kostnaderna. Det är inte självklart att fastighetsägaren tar på sig ansvaret för snöröjningen

Reparationsbidrag

Reparationsbidrag är en ny bidragsform från och med 1 juli 2018, det kan kan ges för reparation av tekniskt avancerade produkter och anordningar. Reparationsbidrag är enbart aktuellt till en produkt man tidigare blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag för.

Övertagande av begagnad produkt

För kostsam teknisk utrustning kan det vara av ekonomiskt intresse för kommunen att återta utrustningen ifall den går att återanvända. Det gäller till exempel vissa hissar eller ramper. Utrustningen monteras då ner utan att alla villkor för återställningsbidraget enligt gällande lag är uppfyllda.

För att kommunen ska kunna överta en begagnad produkt så krävs en frivillig överenskommelse mellan sökanden/anhörig och kommunen. Om detta är aktuellt kontakta bostadsanpassningshandläggare så skickas en blankett för medgivande ut för påskrift.

Kontaktperson

Administratör/handläggare

Stina Westerberg

0934-141 02

stina.westerberg@robertsfors.se