Radon

Vad är radon?

Radon är en lukt- och färglös gas som bildas då radium sönderfaller. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. Vid inandning av radonhaltig luft fastnar dessa radondöttrar i luftvägarna. Sönderfallet genererar strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Undersökningar visar samband mellan radonhalt i bostaden och lungcancerrisk. Risken bedöms dessutom öka avsevärt vid rökning. Radium finns överallt i naturen i mer eller mindre koncentrerade former. Inomhusradon kan komma från mark, byggnadsmaterial eller via hushållsvatten. Radon mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³).

Mätning av radon

För att kartlägga och åtgärda bostäder med radonhalter behövs mätningar i så gott som alla småhus och lägenheter med markkontakt (eller med blå lättbetong som byggnadsmaterial). Boenden i områden där man vet att markradonhalten är hög bör absolut låta utföra mätning. Likaså om man misstänker att huset är byggt av blåbetong.

Enkel mätning
Mätningar ska utföras under eldningssäsong (normalt 1 oktober till 30 april) för att vara tillförlitliga. Den vanligaste metoden är spårfilm. Radonmätare kan beställas från mätlaboratorium.

Mättid
Radonhalten i ett hus kan variera kraftigt, både dygnsvis och mellan årstider. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, ventilationssystemets funktion samt vädringsintervall. Därför bör mätning pågå under en relativt lång tidsperiod, minst två månader.

Vid akut behov av mätning, för att så fort som möjligt få ett ungefärligt värde vid exempelvis husköp, finns också några mindre tidskrävande metoder med mättider två dygn – två veckor.

Mätning av vatten
Det enda sättet att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter är att låta utföra en analys. Vattenprovtagningen måste dock utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt. Vattnet måste vara friskt, inte ha stått i rören för länge, och radongasen får inte ges tillfälle att avgå till luften. Specialflaska krävs.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se