Slam och latrin

Ansvar

 • Samhällsbyggnadskontoret/Miljö är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Det är dit du ska vända dig när du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller åtgärda din befintliga.
 • Robertsfors kommun ansvarar för att hämta och omhänderta slam, för det betalar du en hämtnings- och behandlingsavgift som är beslutad i kommunfullmäktige.
 • Som fastighetsägare ansvarar du för att avloppsanläggningen fungerar som den ska, du ska bl. a. sköta och underhålla anläggningen.

Avisering

Du kan anmäla dig för avisering inför slamtömning, det går att få information via e-post och sms. 

Kan ni inte registrera själva så mejla in till eva.glaas@robertsfors.se. Ange fastighetsadress, telefonnummer eller e-post.

Chaufförens arbetsmiljö

Slangdragning

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat slamströmmarnas arbetsmiljö med avseende på tunga arbetsmoment som slangdragning och hantering av tunga lock. Därför kommer ordinarie slamtömning att utföras med dubbel bemanning.

Där chaufför ska dra slang måste vägen vara fri från hinder i form av t ex staket, stubbar planteringar eller annan växtlighet. Vid nybyggnation är det viktigt att brunn eller tank  placeras rätt. Avståndet skall vara så kort som möjligt helst under 10 meter. Botten på slambrunn och tank får inte ligga lägre än fyra meter under slambilens uppställningsplats. Vid längre slangdragningar tillkommer en slangdragningsavgift.

Brunnslock

 • Undvik att plantera blommor och buskar runt brunnen eftersom dessa kan bli förstörda av den ryckande slangen. Växterna kan även skadas av brunnslocket när det dras åt sidan. Plocka bort eventuella blomkrukor och utsmyckningar som står på brunnslocket. Locket ska vara frilagt och inga saker ska stå på locket. får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.
 • får inte vara fastfruset eller fastrostat, lossa på fastrostade muttrar.
 • bör, av arbetsmiljöskäl, vara av lätt material som exempelvis plast, glasfiber, plåt eller trä för att kunna öppnas av en person.
 • ska inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras, då måste det finnas någon form av handtag på locket. Måste lock mellan 15-35 kg lyftas kommer anläggningen inte att tömmas och ni blir debiterade för framkörningsavgift. Anläggningar med lock över 35 kg kommer inte att tömmas och ni blir debiterade med framkörningsavgift.
 • ska av säkerhetsskäl utrustas med en anordning som försvårar för barn att öppna locket. Buntband rekommenderas, chaufför har buntband med i bilen. Låsmutter eller saxsprint accepteras. Hänglås med kod, meddela kod till oss. Detta är fastighetsägarens ansvar.
 • får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.

Transportväg

En bra transportväg fram till tömningsplatsen är viktigt, då slamsugningsfordon är stora och tunga, drygt 20 ton. Att en personbil kan ta sig fram längs vägen är ingen garanti för att slambilen kan göra det. Det är chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget och  att vägen är farbar när det är dags att tömma, men det finns några samlade krav på hur vägen ska vara preparerad.

 • Vägen ska vara minst 5,5 meter bred om fordon kör i båda riktningar på den. Är vägen mötesfri och det inte finns parkerade fordon, kan den vara smalare minst 3.5 meter bred. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria bredden
 • Ha en hårdgjord körbana. Slamsugningsfordon kräver en väg med god bärförmåga, och i vissa fall kan du som fastighetsägare behöva förbättra väglaget   
 • Ha en fri höjd på 4,3 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.     
 • Är brunnen eller tanken svår att hitta, märk då ut den med en pinne eller flagga             
 • Nycklar eller koder till lås på brunnar och vägbommar ska överlämnas till Rob­ertsfors kommun i god tid före tömning.                                        

Om ett hinder för att chauffören inte kan tömma brunnen, betalar du en framkörningsavgift. Det gäller även om chauffören inte får tillåtelse att tömma vid det ordinarie tömningstillfället.

Tömningsintervall

Tömning av slam vid året runt bebodd fastighet utförs minst en gång per år.Tömning av slam för WC, disk- och tvättvatten vid fritidshus utförs minst  vart tredje år.Slamavskiljare och tankar töms efter ett fast tömningsschema under perioden maj-november. Du kan ändra tömningsintervall eller beställa extratömning vid behov. Fastighetsägare som anmält annan tömningsintervall töms efter det.

Nekas tömning vid ankomst eller om det finns hinder att komma fram, t.ex. dålig väg eller hindrande vegetation, debiteras framkörningsavgift enl. gällande taxa.

Taxa slam

Taxan för slamtömning finner ni på följande sida (intern-länk).

Latrin

Får bara lämnas i godkänd engångsbehållare inköpt hos Robertsfors kommun och aldrig läggas i avfallsbehållare som är avsett för hushållsavfall.

Kärlen lämnas kostnadsfritt på reningsverken i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset.

 • påsar ska inte användas i kärl
 • använt kärl ska förslutas med medföljande lock

Hämtning av latrinkärl vid fastighet 300 kr/st.

Tilläggsavgift för säck i latrinkärl 200 kr/st

Latrintunna pris se “Taxa slam” (Länk till höger)

Latrintunnor finns att köpa på Bruksam, Hantverkargränd 5 i Robertsfors, måndag-fredag 8:00-15:00 (ingång via stora porten).  Endast betalning med swish.

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se