Avfall och återvinning

På den här sidan samt underliggande sidor finner du information om avfall och återvinning för hushållen. Här hittar du information om de bruna matavfallspåsarna och var du kan hämta dem.  Du kan också läsa om kommunens återvinningscentral Fagerliden.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunen har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Inom Robertsfors kommun är det samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för avfallshanteringen.

Producenternas ansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret.

  • Förpackningar av olika materialslag
  • Returpapper
  • Däck
  • Bilar
  • Elektriska och elektroniska produkter

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se