Mottagande av nyanlända barn

Du som är nyanländ och ska söka plats på förskola (för barn 1–5 år) eller skola (för elever 6–16 år) ska kontakta kommunens integrationssamordnare.

Vem räknas som nyanländ enligt skollagen?

En nyanländ är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre (se 3 kapitlet 12 a § skollagen).

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikt gäller för barn från förskoleklass till årskurs 9 för elever som är folkbokförda i Sverige. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Anmälan till förskola

Vårdnadshavare till nyanlända barn som inte tidigare varit i kontakt med svensk förskola erbjuds informations­samtal om det svenska skolsystemet och hur det fungerar med förskola i Robertsfors kommun. Samordnare kan också stödja med ansökan till förskola. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige.

När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Anmälan till grundskola

Barnet bör börja skolan snarast efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn som ska börja förskoleklass till och med årskurs 9 ska vända sig till samordnare för flerspråkighet för information och stöd inför barnets skolgång.

Informationen kan bland annat innehålla:

• Information om det svenska skolsystemet samt hur skolan fungerar i Robertsfors kommun.
• Stöd med ansökan till skola och modersmålsundervisning.
• Delta vid kartläggningssamtalet “Språk och erfarenheter”.