Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskola och i anpassad grundskola. Du som går på fristående skola bör kontakta aktuell rektor.

Modersmålsundervisning bidrar till att bevara och utveckla din flerspråkighet. Den stödjer dig med annat modersmål än svenska att öka din måluppfyllelse i skolan. Undervisning bedrivs antingen som när- eller fjärrundervisning.

Regler och riktlinjer grundskola och grundsärskola

Robertsfors kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i årskurs 1. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska rätt till modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål även om det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grund­läggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska)gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 40 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 60 minuter per vecka.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.