Resetillägg för gymnasieelever

Resetillägg utgår i form av bussbiljett eller kontantersättning. Regler för ansökan om resetillägg för gymnasieelever finner du här.

Ansökan om busskort

Ansökan om busskort gäller för hela gymnasieutbildningen. Busskort ansöker ni om via er gymnasieskola.

För att eleven skall vara berättigad till busskort gäller detta

  • att eleven ej har fyllt 20 år – resetillägg utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år
  • att utbildningen är på heltid och kursens längd omfattar minst 8 veckor
  • att avståndet mellan skola och bostad är minst 6 km, gång och cykelvägar ska beaktas

Resetillägg utgår normalt som bussbiljett.

Ansökan om kontantersättning

Ansökan om kontantersättning görs för varje läsår.

Villkor och ersättning 2023/2024

Villkor:

  • när kollektivtrafik saknas helt är ersättningen maximerad till månadsbiljettpriset som följer länstrafikens taxa (för kilometeravstånd 16-22 km).
  • elev som har ett gångavstånd längre än 4 km/enkel väg till hållplats för kollektiv trafiklinje.
Ersättning läsåret 2023/2024

Avstånd i kilometer

Belopp/månad

4 – 8 km

470 kr*

8 km och längre

700 kr *

* Månadsersättningen avser resa tur och r varje dag. Beloppet omräknas ifall eleven endast ska ersättas för en resa per dag eller vissa veckodagar

Vid adressändring, byte av skola eller avbrutna studier

Du som ändrar adress eller byter skola är skyldig att meddela skolan detta, gäller även vid avbrutna studier. Du blir återbetalningsskyldig om du använder busskortet eller tar emot bidrag som du ej är berättigad till.

Enligt barn och utbildningsnämnden § 25 930311 uppräknas ersättningen efter länstrafikens aktuella taxa.
Vid frågor kontakta barn- och utbildningskontoret.