Fritidshem

Fritidshem erbjuds för barn i skolan till och med utgången av vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshemsverksamhet bedrivs under den skolfria skoldagen och under lov. Fritidshemmet följer läroplanen och allmänna råd för fritidshem. I Robertsfors kommun finns fritidshem i Ånäset, Åkullsjön, Robertsfors, Bygdeå och Djäklneboda.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja goda relationer utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Utgångspunkter för fritidshemmets undervisning är:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Fritidshemmet håller öppet måndag till fredag kl. 06.00-18.00. Öppettiderna kan variera inom detta spann från enhet till enhet med utgångspunkt från familjernas tillsynsbehov.

Vilka har rätt till fritidshem?

Plats på fritidshem erbjuds elever från och med förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem till sitt/sina barn i samma omfattning som man arbetar eller studerar inklusive restid. Rätt till plats på fritidshem kan också finnas för den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation, detta tas i samråd med rektor.

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar 06.00 – 18.00. Fritidshemmet har fyra kompetensutvecklingsdagar spridda över året och då är fritidshemmet stängt.

Vilka har inte rätt till fritidshem?

Barn vars förälder är sjukskriven, föräldraledig/graviditetspenning, hemma med sjukt barn eller arbetssökande har inte rätt till fritidsplats.

Vid övrig ledighet så som tex semesterdagar eller kompledighet, när vårdnadshavare är ledig är även barnet/barnen lediga.

Barn till permitterad vårdnadshavare har inte heller rätt till fritidshem. Om vårdnadshavare blir inkallad till arbete ordnas fritidshem inom en dag. Vårdnadshavare tar då kontakt med fritidshemmet där barnet haft sin plats innan permitteringen.

Kom ihåg att säga upp ditt avtal om fritidshem ert barn inte längre är i behov av fritids. Anmäl ska ske via vår e-tjänst

Tider

För att fritids ska kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt krävs att du meddelar vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn. Detta är av största vikt då personal och beställning av mat utgår ifrån detta. Tiderna registrerar du själv i Schoolsoft.

Lovfritids

Lovfritids erbjuds barn som annars ej vistas på fritidshem under samtliga skollov utifrån föräldrars förvärvsarbete eller studier. Ansökan skall vara kommunen tillhanda senast en månad innan aktuellt skollov startar. Den anmälda tiden debiteras oavsett om tiden nyttjas eller inte.

Fritids enstaka dagar

Fritids för enstaka dagar erbjuds barn som annars ej vistas på fritidshem i det fall vårdnadshavare skall delta i anställningsintervju eller annan arbetsfrämjande åtgärd. Ansökan skall vara kommunen tillhanda så snart behovet är känt

Avgiften för lovfritids/fritids för enstaka dagar är 100 kr/dag eller maxtaxa om vårdnadshavare nyttjar lovfritids/fritids för enstaka dagar fler än fem dagar per kalendermånad.

Sommarverksamhet

Under veckorna 28-31 finns ett gemensam sommaröppet fritidshem i kommunen vilket innebär att ditt barn kan få gå i ett annat fritidshem än den ordinarie under denna period. Bemanningen under dessa veckor består av befintlig personal samt sommarvikarier. Endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till fritidshem under dessa veckor. En förfrågan skickas ut till samtliga vårdnadshavare under våren för att kontrollera behovet av sommarfritids, detta anmäls sedan via E-tjänst på Robertsfors.se.

Avstängning

Efter utredning kan avstängning beslutas i följande fall:

Platsen har erhållits på grund av uppenbart felaktiga uppgifter beträffande behovet av barnomsorg
Underlåtenhet att betala avgifterna
Om plats ej nyttjats på 3 (tre) månader

Fritidshem i kommunen

Södra området

Fritidshemmet Stenen, Bygdeå
Fritidshemmet Tallhöjden, Djäkneboda

 

Centrala området

Fritidshemmet Jenningsskolan, Robertsfors

 

Norra området

Fritidshemmet Skräddaren, Ånäset
Fritidshemmet Solsidan, Åkullsjön