Regler förskola

Här hittar du information om de regler som gäller förskola och annan pedagogisk omsorg

När ditt barn börjar förskolan

När ditt barn börjar i förskolan är det viktigt att du som förälder kommer ihåg att förskolebarn ofta kan bli sjuka. Det innebär att man som förälder måste vara förberedd på att vara hemma med sitt barn flera gånger per termin för att låta infektionen läka ut och för att barnet inte ska smitta andra. Vid magsjuka bör eventuella syskon också hållas hemma, för att minimera smittspridning. Det är inte bara avsaknaden av t ex feber som avgör när barnet kan återvända, utan det beror också på barnets allmäntillstånd. Har barn haft en infektion behöver de återhämta sig någon dag för att orka med en ”arbetsdag” på förskolan. Är man osäker på hur man bedömer barnets tillstånd kan man vända sig till BVC-sjuksköterska på familjecentral/vårdcentral.

Barnets tider

För att förskolan ska kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt krävs att du meddelar vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn. Tiderna registrerar du själv i Tempus.

Vilka har rätt till förskola eller annan pedagogisk omsorg?

Barn mellan 1 och 5 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetslös har rätt till förskola eller annan pedagogisk omsorg.

Hemma med sjukt barn, kan övriga barn vara på förskola?


Ja, ni får lämna det friska barnet enligt ordinarie schema. Vid särskilda omständigheter som sjukhusvistelse eller liknande, får ni lämna efter överenskommelse.

Vid arbete eller studier

Vårdnadshavare har rätt till avgiftsbelagd plats på förskola eller annan pedagogisk omsorg för sitt/sina barn i samma omfattning som man arbetar eller studerar inklusive restid.

Vid skiftarbete

Barnen har rätt till barnomsorg när föräldern sover efter skiftarbete. Som regel har man som rätt till 7-8 h vila. Individuella lösningar kan krävas och beslutas i samråd med rektor.

Vid permittering

Barn i förskolan har rätt att vistas 15 timmar per vecka. I övrigt har barnen till permitterad vårdnadshavare inte rätt till förskola. Om vårdnadshavare blir inkallad till arbete ordnas utökad tid inom en dag. Vårdnadshavare tar själv kontakt med förskolan och ändrar schemat samt informerar administratör på kommunen så att barnomsorgsavgiften bli justerad.

Föräldraledig 2 dagar och arbetar 3 dagar i veckan

Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete/studier under samma vecka. Antingen gäller 15 timmar i veckan för föräldraledighet eller schema baserat på arbete/studier.

Vid sjukskrivning

Är ni sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan sin vanliga vistelsetid. Det vill säga hade barnet heltid innan sjukskrivningen, får de fortsätta ha det under din sjukskrivning och hade barnet deltid så fortsätter det så.

Det som kan ge minskad vistelsetid under en sjukskrivning är om restiden minskar när vårdnadshavare inte arbetar och då ska vistelsetiden minskas motsvarande restidens minskning.

I vissa fall kan det även handla om en utökad tid under sjukskrivningen, detta i samråd med rektor.

Vid föräldraledighet, arbetslöshet eller graviditespenning

Vårdnadshavare har rätt till avgiftsbelagd plats på förskola eller annan pedagogisk omsorg till sitt/sina barn 15 timmar per vecka. Verksamheten beslutar hur timmarna fördelas över veckan. Om den tilldelade tiden inte nyttjas på grund av sjukdom, helgdag eller annat, kan den inte sparas till nästkommande dag/vecka. Platsen är avgiftsbelagd t o m höstterminen det år barnet fyller 3 år (se Allmän förskola).

Vid födsel av syskon

En månad efter födsel av syskon kan barnet behålla ordinarie förskoletider. Därefter gäller 15 timmar i veckan. Avgiften kvarstår i de fall ordinarie tider nyttjas. Vårdnadshavare kontaktar rektor på respektive enhet om detta är aktuellt.

Allmän förskola

Alla barn som fyller tre år har från höstterminen rätt till avgiftsfri placering i förskolan 15 timmar i veckan (525 tim per år). Placeringen följer läsårstiderna för Robertsfors kommuns skolor, med uppehåll för jullov, sportlov, påsklov, sommarlov samt övriga lovdagar. Detta kallas för allmän förskola och erbjuds barn 3-5 år oavsett vårdnadshavares sysselsättning.

Tiderna för allmän förskola beslutas av respektive verksamhet. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet för barn som är inskriven i förskolan.

Det är inte möjligt att minska timmarna en vecka för att sedan lägga till timmar en annan vecka.

Om tider för allmän förskola infaller på verksamhetens kompetensutvecklingsdagar, vid barnets sjukdom eller röda dagar, så utgår tiden och denna tid går inte att ta igen.

Frånvaro

All frånvaro ska anmälas till personal där barnet är placerat, antingen via telefon eller via Tempus. Om barnet är frånvarande och inte utnyttjar platsen enligt inlämnat schema, kan denna tid inte utnyttjas vid annat tillfälle. Under vårdnadshavares semester förutsätts att placerat barn inte har behov av barnomsorg. Akut sjuka eller infekterade barn tas inte emot i förskola eller familjedaghem.

Inskolning under sommaren

Inga inskolningar genomförs under perioden juni t o m mitten av augusti. Detta eftersom just din förskola kan vara stängd under sommarveckorna samt att det bästa för barnet är att hinna få lite kontinuitet och ”bli varm i kläderna” innan den första längre ledigheten från förskolan.

Sommarverksamhet

Under veckorna 28-31 finns gemensam sommaröppen förskola i kommunen vilket innebär att ditt barn kan få gå i en annan förskola än den ordinarie under denna period. Bemanningen under dessa veckor består av befintlig personal samt sommarvikarier. Endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till omsorg under dessa veckor.

När barnet börjar förskoleklass

Platsen i förskolan avslutas automatiskt för barn som ska börja förskoleklass och gäller till och med den 31/7. Om barnet är inskrivet i sommarförskola avslutas förskolan den dag sommarförskolan avslutas. Om du vill säga upp din plats tidigare är uppsägningstiden en månad.

Önskas plats i fritidshem måste en ansökan skickas in, barn från förskolan placeras ej automatiskt i fritidshemmet.

Flytta till annan kommun

Flyttar du till annan kommun ska du avsluta förskoleplatsen i Robertsfors kommun. Uppsägningstiden är en månad. Om uppsägning inte inkommit avslutar Robertsfors kommun platsen med en månads uppsägningstid från och med ändrat folkbokföringsdatum.

Om du flyttar från Robertsfors kommun och önskar behålla platsen i kommunal förskola måste du skicka in ansökan till kommunen. Robertsfors kommun prövar om det finns särskilda skäl för det. Din nya hemkommun får också yttra sig eftersom det är de som kommer att betala för platsen. Om ansökan inte beviljas sägs platsen upp automatiskt.

Avstängning

Efter utredning kan avstängning beslutas i följande fall:

  • Platsen har erhållits på grund av uppenbart felaktiga uppgifter beträffande behovet av barnomsorg
  • Underlåtenhet att betala avgifterna
  • Om plats ej nyttjats på 3 (tre) månader