Avgifter och taxor förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

När ditt barn fått plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg så är du skyldig att betala avgift till Robertsfors kommun. Här hittar du information om aktuella avgifter samt vad dessa baseras på.

Avgifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Som vårdnadshavare är du betalningsansvarig för fakturan på avgiften från Robertsfors kommun.
Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till VISMA, inkassoavgift och ränta debiteras enligt lag.

Eftersom avgiften är inkomstbaserad ska du lämna korrekt inkomstuppgift. Har du inte lämnat någon inkomstuppgift, betalar du automatiskt den högsta avgiften.

Om din inkomst förändras ska du anmäla inkomstuppgift på nytt via vår e-tjänst, då felaktiga uppgifter eventuellt innebär att du betalar fel avgift. Det är även ditt ansvar att se till att anmäla rätt kontraktstid i e-tjänsten då detta kan påverka avgiften.

Inkomster

Vad räknas som inkomst?

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning, graviditetspenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
 • Näringsverksamhet (endast överskott i inkomstslaget)

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande

 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Studiemedel (bidrag och lån)
 • Etableringsersättning

Avgiften debiteras 12 gånger om året, från och med dagen efter inskolningsveckan och så länge avtalet gäller. Avgift debiteras även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt under uppsägningstiden som är en (1) månad.

Vad kostar det?

Barnomsorgsavgiften, det vill säga avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem utgår från hushållets sammanlagda bruttoinkomster oavsett om barnen är gemensamma.

Separerade vars barn bor växelvis och båda är i behov av barnomsorg

Vid gemensam vårdnad, och om ni båda har behov av barnomsorg, har ni varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll. Om en förälder inte längre behöver plats kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats. Avgiften kan dock aldrig bli mer än maxtaxan.

För att beräkna din avgift behöver du lämna in hushållets inkomstuppgifter till Robertsfors kommun via vår e-tjänst.

Robertsfors kommun tillämpar maxtaxa och detta regleras av Skolverket.

Maxtaxa 2023

Avgiften beräknas per barn. Om hushållet har flera barn i verksamheten räknas det yngsta barnet som barn nr 1, närmast äldre barnet som Barn nr 2 och så vidare.

Inkomsttak

Inkomsttaket är 56 250 kronor per månad (familjens gemensamma bruttoinkomst). Inkomster över det räknas som 56 250 kronor.

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år

Antal barn

Avgift

Barn 1

3 % av inkomsten, dock högst 1 688 kronor

Barn 2

2 % av inkomsten, dock högst 1 125 kronor

Barn 3

1 % av inkomsten, dock högst 563 kronor

Barn 4

ingen avgift

Allmän förskola 3-5 år

Barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Den är avgiftsfri. Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka sker en avgiftsminskning från ordinarie taxa. Reduceringen fördelas på 12 månader och gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Ny taxa beräknas efter följande:

Antal barn

Avgift

Barn 1:

2,25 % av inkomsten, dock högst 1 266 kronor

Barn 2

1,50 % av inkomsten, dock högst 844 kronor

Barn 3

0,75 % av inkomsten, dock högst 422 kronor

Barn 4

ingen avgift

Fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år
Antal barn

Avgift

Barn 1

2 % av inkomsten, dock högst 1 125 kronor

Barn 2

1 % av inkomsten, dock högst 563 kronor

Barn 3

1 % av inkomsten, dock högst 563 kronor

Reducering av avgiften

 • Vid barnets frånvaro på grund av att barnet varit sjukt i mer än 30 dagar i följd.
 • Reducering kan ske med högst 50 % av ordinarie avgift.
 • Om dagbarnvårdaren är sjuk/förhindrad att ta emot barn och kommunen ej kan erbjuda annan omsorg.
 • Skriftlig ansökan om återbetalning ska göras. Detta ska ske senast månaden efter.
 • Detsamma gäller eventuella synpunkter på fastställd avgift.

Blankett för detta hittar du nedan.