Om elevhälsan

Elevhälsan ska huvudsakligen arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan är ett begrepp med flera betydelser. Dels är elevhälsan en organisatorisk del som består av skolsköterska, kurator, logoped, studievägledare, psykolog, skolläkare, specialpedagog och pedagogerna i för- och grundskolan som arbetar tillsammans i Elevhälsoteam för vardera skola i Robertsfors kommun. Men ännu viktigare är att elevhälsan är ett arbetssätt i skolan, elevhälsan omfattar därmed all personal i hela för- och grundskolan för alla barn och elever.

Elevhälsan ska huvudsakligen arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Med målsättning att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan arbetar också med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt undervisning i sexualitet, samtycke och relationer.