Logopeder

I grundskolan ska logopeden arbeta med språk, läsning och skrivning för att främja elevens förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Logopeder är specialister inom bland annat språk och kommunikation, två områden som är centrala inom pedagogisk verksamhet. Enligt barnkonventionen har alla barn samma rättigheter och värde.

Om barnkonventionen

Enligt barnkonventionen, som blev svensk lag i januari 2020, har alla barn samma rättigheter och värde (artikel 2); alla barn har rätt till att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt (artikel 6); alla barn har rätt till att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade (artikel 12 och 13).

Vidare har, enligt barnkonventionen, alla barn med funktionsnedsättning rätt till ett fullvärdigt liv, med effektiv tillgång till undervisning och utbildning (artikel 23). En logoped i pedagogisk verksamhet bidrar till att öka kunskap om kommunikation och språk, och på så vis förbättra förutsättningarna för elever i språklig sårbarhet.

Hur arbetar logopederna?

Logopedens språkliga arbete med elever sker på flera nivåer för att det ska vara främjande och förebyggande. Det kan röra sig om att arbeta med anpassningar i klassrum, kompetenshöjande insatser för lärarna och enskild, språklig träning med elever. Den logopediska verksamheten omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och skolans logoped kan därför endast träffa enskilda elever med vårdnadshavares samtycke.

Logopeden har också tystnadsplikt och journalföringskrav. Det innebär att logopeden skriver en anteckning efter varje träff med en elev.

Läs- och skrivutredningar

I skolans verksamhet är det logopedens ansvar att utföra läs- och skrivutredningar. Detta görs tidigast under höstterminen i årskurs 5 och det ska helst ha utförts en screening av läs- och skrivförmågan innan. Genom att screeningar görs kan eventuella läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas tidigare och tränande och kompensatoriska insatser kan sättas in utan att en diagnos behöver ställas.

Matematikutredningar

Det är även logopedens ansvar att utföra matematikutredningar. Detta görs tidigast under höstterminen i årskurs 6, även det efter att en screening har genomförts tidigare. Även här kan tränande och kompensatoriska insatser sättas in när svårigheter uppmärksammas.

Har du frågor?

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar gällande ditt barns språk-, läs- och skrivutveckling kan du kontakta skolans logoped via mail eller telefon, alternativt prata med ditt barns mentor så tar vi kontakt.