Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare.

Arbetet skall främst vara hälsofrämjande och förebyggande och skall stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Skolläkaren kan kontaktas för hälsofrågor som är knutna till skolan och elevens utveckling via skolsköterska.

Den medicinska elevhälsans arbete

 • Främja och följa elevernas hälsa och utveckling genom hälsobesök.
 • Hörsel och syn kontrolleras. Tillväxten följs regelbundet och ryggen kontrolleras. Vid bedömning av ett barns tillväxt och utveckling ingår även en bedömning av pubertetsutvecklingen.
 • Samtal sker om livsstil och egenvård så eleven själv kan reflektera över sina förutsättningar och val.
 • Ge information om hälsosamma levnadsvanor. Erbjuda vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna registreras i det nationella vaccinationsregistret. Se www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. (extern-länk). Eleverna vaccineras efter samtycke från vårdnadshavare.
 • Öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser, rådgivning och stöd.
 • Tillföra medicinsk- och omvårdnadskompetens som stöd i det pedagogiska arbetet.
 • Arbeta för en säker och god lärande- och arbetsmiljö.
 • Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Basprogram för medicinsk elevhälsa i Robertsfors kommun

 • Förskoleklass: Överföring av BVC-journaler från Regionen. Hälsosamtal med kontroll av tillväxt, syn och hörsel. Vårdnadshavare bjuds in
 • Åk 2: Vaccination erbjuds mot mässling, påssjuka samt röda hund
 • Åk 4: Hälsosamtal*
 • Åk 5: Erbjuds flickor och pojkar vaccination mot HPV. Vaccination sker vid två tillfällen i åk 5
 • Åk 8: Hälsosamtal* samt vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

När vi har en önskan att du följer med ditt barn till skolhälsovården bjuder vi in vårdnadshavare och elev genom brev, meddelande via Schoolsoft eller via telefon. Du är alltid välkommen att själv söka oss om det är något du vill ta upp.

*Hälsosamtalen utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp. Samtalen inkluderar ANDT- alkohol, narkotika, droger, tobak i högstadiet. Hälsosamtalen ger en god översyn av elevernas hälsa. Vid hälsosamtalet kontrolleras också tillväxt, syn, hörsel samt rygg.