Klagomål

I enlighet med SFS 2010:800, Skollagen 4 Kap 8 § ska skolhuvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i kommunen.

De verksamheter som avses i Robertsfors kommun är:

Förskola
Förskoleklass
Pedagogisk omsorg 1- 12 år
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem 6-12 år
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Utbildning i svenska för invandrare SFI
Kommunal vuxenutbildning KOMVUX

Hur framför jag mitt klagomål?

Vänd dig i första hand till ansvarig rektor eller förskolechef. Kontaktuppgifterna finns på www.robertsfors.se. I andra hand, eller om du inte är nöjd med rektorns/förskolechefens svar, finns en klagomålsblankett på www.robertsfors.se. På startsidan väljer du Blanketter och sedan Barn och utbildning. Blanketten fylls i och skickas in direkt på skärmen. Du kan också skriva ut blanketten och posta den till ROBERTSFORS KOMMUN, Barn- och utbildning, Storgatan 13, 915 81 ROBERTSFORS.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

När vi tagit emot och diariefört ditt ärende får du en bekräftelse tillbaka att vi tagit emot ditt ärende och att handläggningen påbörjas. Barn- och utbildningsutskottet informeras om att ett klagomål inkommit. Klagomålet skickas till ansvarig rektor/förskolechef som utreder ärendet och sammanställer ett svar. Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar men ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Om jag inte är nöjd med svaret?

Är du fortfarande inte nöjd kan du begära att barn- och utbildningschefen gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela ärendet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter. Du kan också välja att göra en anmälan till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet, läs mer på: https://skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/.

Vem kan läsa mina klagomål?

I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Kontaktperson

Robertsfors kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Adress: 915 81 Robertsfors
Telefon: 0934-14000
kommun@robertsors.se