Allmän information

Skollagen i korthet.

Alla barn som är bosatta i landet har rätt att gå i skolan men också skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt (Skollagen 7 Kap). Det är dock alltid föräldrarna som ansvarar för att barnet går i skolan och deltar i undervisningen (Skollagen 7 Kap 20 §).

En elev kan på begäran av vårdnadshavare, befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Beslut om befrielse fattas av Rektor. Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (skollagen 7 kap 19 §).