Info v. 41 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

i Category: Kriget i Ukraina | 2 min läsning
Ukrainaflagga i blått och gult med vit fredsduva.

Här är utdrag av den information som gavs på den samverkanskonferens med anledning av det säkerhetspolitiska läget som var den 11 oktober. Samverkanskonferenserna sker i nuläget en gång i månaden. Sammankallande är Länsstyrelsen i Västerbotten, medverkar gör länets krisberedskapsaktörer, Robertsfors kommun är en av dessa.

Ur den samlade lägesbilden för länet:

Exempel på konsekvenser vi ser nu p.g.a. kriget i Ukraina

  • Minskning eller helt avbrutna leveranser av gas och olja från Ryssland som leder till ökade energi-och elpriser.
  • Energimyndigheten bedömer att försörjningsmarginalerna i det svenska energisystemet har minskat. Svenska kraftnät bedömer att risken för effektbrist har ökat från låg till reell.
  • Ett antal kommuner rapporterar om påverkan inom industrin till följd av både höjda priser och tillgång till vissa komponenter som ger en osäker marknad samt att drivmedelspriserna fortsatt påverkar verksamheter negativt och att det är vissa fördröjningar i leveranstider av vissa varor till verksamheterna.

Utmaningar i nuläget

  • (Ny punkt sedan mötet 13 september) Skapa beredskap för effektbrist som leder till bortkoppling av elnätet.

Nya samordnade riktlinjer för länets krisberedskapsaktörer

På grund av den förändrade situationen med energiförsörjningen med anledning av det säkerhetspolitiska läget kom länets krisberedskapsaktörer överens om nya mål, åtgärder och huvudbudskap.

Ett exempel på mål handlar om att länets aktörer bör genomföra energibesparingsåtgärder och att Länsstyrelsen erbjuder stöd till kommuner och region för att minska energianvändningen.

Information från Migrationsverket

Ryssland beslutade om partiell mobilisering den 21 september. Fler ryssar än vanligt har därför valt att lämna landet. EU:s gränskontrollorgan Frontex rapporterar att nästan 66 000 ryska medborgare rest in i EU under vecka 38. 30 september presenterade EU nya riktlinjer för utfärdande av nya korttidsviseringar till ryska medborgare. Finns misstanke om att personen ska stanna mer än 30 dagar ska visering nekas. Det finns beredskap för om antalet ryska asylansökningar skulle öka plötsligt.

Massflyktsdirektivet ska förlängas 1 år för de ukrainare som är i EU.

Information från Länsstyrelsen

Tina Holmlund, klimat och energisamordnare, och Hanna Sundén, analytiker och ansvarig för elektrifieringsspiloterna, informerade om regeringsuppdraget ”minska energianvändningen”. Uppdraget har två delar:

Del 1 rör hur statliga myndigheter ska vidta energibesparingsåtgärder, redovisa el som köpts samt åtgärder som gjorts för att minska energianvändningen.

Del 2 handlar om Länsstyrelsens uppdrag att stötta kommuner och region genom att t ex sprida kunskap om åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder samt främja samverkan.

Både energibesparing och energieffektivisering ryms i uppdraget.

Att minska energianvändningen handlar både om att dämpa elkostnaderna och elpriserna, minska risken för elbrist i vinter samt att visa solidaritet inom Sverige och med våra grannländer.


Du kan läsa mer om hur omvärldsläget påverkar samhället hos Länsstyrelsen i Västerbotten

Mer information finns också på Krisinformation.se

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att säkerställa vår förmåga att hantera ett förvärrat säkerhetspolitiskt läge eller parallella händelser. Vårt mål är att bidra till trygghet och på lång sikt skapa uthållighet i samhället.