Vem svarar på vad?

i Category: Kriget i Ukraina | 2 min läsning

Fördelningen av kommunikationsansvar följer den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar genom det svenska krishanteringssystemet och dess tre grundläggande principer.

  • Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera i osäkra lägen. Den ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra. Aktörer har även ett ansvar att agera i osäkra lägen.
  • Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
  • Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

 

Nationell nivå

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, svarar på frågor om landets krisberedskap, civilt försvar och samordningen på nationell nivå. MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Försvarsmakten svarar på frågor om det militära försvaret. Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Myndigheten för psykologiskt försvar svarar på frågor om det psykologiska försvaret, dvs att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. Informationspåverkan, påverkanskampanjer. Myndigheten för psykologiskt försvar (mpf.se)

Migrationsverket svarar på frågor om vad som gäller för ukrainska medborgare som kommer till Sverige, viseringsfrihet, rätt till uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, asylansökan, medborgarskap, återvandring mm. Situationen i Ukraina – Migrationsverket

Skolverket svarar på frågor om nyanlända barns och ungdomars rätt till utbildning i Sverige. Nyanlända barns rätt till utbildning – Skolverket

Socialstyrelsen svarar på frågor om samordning av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Socialstyrelsen

Jordbruksverket svarar på frågor om vad som gäller för husdjur som tas in från Ukraina och andra länder. Rysslands invasion av Ukraina -Jordbruksverket.se

Livsmedelsverket svarar på frågor om hur Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna riktade mot Ryssland eventuellt påverkar tillgången på livsmedel i Sverige. Livsmedel ochkriget i Ukraina (livsmedelsverket.se)

Jämställdhetsmyndigheten har ansvaret att på nationell nivå samordna arbetet motprostitution och människohandel www.jamstalldhetsmyndigheten.se

 

Regional/lokalnivå

Region Västerbotten svarar på frågor om hälso-och sjukvården i Västerbotten, vad som gäller för den som är nyanländ och behöver söka vård, tandvård, vaccinerasmot covid-19 etc. www.regionvasterbotten.se

Länstrafiken Västerbotten svarar på frågor om kollektivtrafiken i länet. Länstrafiken Västerbotten-Kundservice 

Kommunerna svarar på frågor om kommunala verksamheter som till exempel barnomsorg, skolor, fritidsgårdar, äldreomsorg, socialtjänst och hur de arbetar lokalt med flyktingmottagande.

Polisen svarar på ordningsfrågor kring exempelvis demonstrationer och folksamlingar. Även frågor om att skaffa pass och id-kort. Start | Polismyndigheten (polisen.se)

Länsstyrelsen svarar på frågor om det övergripande arbetet med länets krisberedskap och civilt försvar och kopplingen till den nationella nivån, ex. MSB. Länsstyrelsen kan också svara på frågor om det övergripande läget i länet. Säkerhet och beredskap LänsstyrelsenVästerbotten(lansstyrelsen.se)