Satsning på personalstärkande insatser

i Category: Nyheter | 2 min läsning
Sara Häggström har långt blont hår och stickad tröja och ler mot kameran.

Under hösten beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att flytta personalchefsuppdraget och titeln från kommunchefen till personalstrategen. Det här görs som en del i en satsning på stärkande personalinsatser i en tid där konkurrensen om kompetent personal blir allt hårdare i norrlandskustens tillväxtbälte.

Anders Persson, kommunchef i Robertsfors kommun, säger att uppdraget som personalchef bör ligga på en person med rätt kompetens, särskilt med tanke på den konkurrens det redan i dag är om kompetent arbetskraft.
– Personal-, arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågor bör ledas av en tjänsteperson med bred kompetens och erfarenhet inom HR-området för att kommunen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare, säger Anders Persson.

Den som nu får titeln personalchef är Sara Häggström som arbetat som personalstrateg på Robertsfors kommun i 1,5 år och där varit chef för personalfunktionen. Sara har drygt 15 års erfarenhet av personalfrågor, både som arbetsledare och chef samt som utbildad inom HR (HR är en förkortning av engelskans Human Resources och innebär tjänster som rör personal och arbetslivsfrågor på ett företag).

I och med personalchefstiteln får Sara Häggström tydligare mandat att fatta beslut i bland annat arbetsrättsliga frågor. Hon håller med om att personalfrågorna är extra viktiga när kommunen är i en tillväxtfas. Ett område som analyseras årligen är lönenivåer och önskemålet är att Robertsfors kommun bättre ska kunna matcha andra kommunala aktörer på de områden där kommunen ligger efter.
– Vi ligger i en demografisk zon där det satsas enorma summor pengar på industriutveckling där våra grannkommuner växer. Vi i Robertsfors kommun har redan i dag problem med kompetensförsörjning. För att vi ska kunna vara en relevant aktör på den västerbottniska arbetsmarknaden och kunna driva våra kommunala uppdrag måste vi ha marknadsmässiga och relevanta löner, säger Sara Häggström.

Pengar för detta har äskats och politiken har beslutat om ett utökat budgetutrymme för strategiska satsningar inför nästa år. Kommunledningen ska nu förvalta det förtroendet och jobba fram ett förslag på hur det på bästa sätt ska konkretiseras.

–  Utöver skälig lön handlar det även om att ha en bra arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet till en rimlig balans mellan arbetsliv och privatliv. Allt detta är viktiga frågor för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Sara Häggström.

Bild: Sara Häggström, personalchef, Robertsfors kommun.