Workshop för KKN 10 november

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Fotomontage av bilder från flera platser i Robertsfors kommun.

Tema: Robertsfors offentliga rum

Välkommen till workshop och nätverksmöte för kulturella och kreativa näringar  (KKN) i Robertsfors kommun!

Datum: 10 november
Plats: Spiran Konferens i Sikeå
Tid: kl. 17:00-20:00  
Anmälan: VIA LÄNK http://simplesignup.se/event/185902-gestaltning
Arrangör: NIS 6.0

Vi inleder med en enkel middag 17:00–17:30. Därefter workshop tillsammans med arkitekten och processledaren Jessica Erlaskog.
Syftet med workshopen att påbörja arbetet med att skapa ett gestaltningsprogram för Robertsfors. Gestaltningsprogrammet ska synliggöra Robertsfors samhällets estetiska särdrag och vara ett stöd för planarbetet när samhället utvecklas.

  • Vad finns det för värdefulla karaktärsdrag som bör bevaras och utvecklas? (Skyltar, staket, soptunnor, byggnader, grönytor, vattendrag, färgsättning, papperskorgar, konstverk, planteringar etc. etc).
  • Hur vill vi att Robertsfors samhälle ska upplevas, och hur gestaltas det?
  • Vilka signaler vill vi skicka till de som besöker samhället, och hur gestaltas det?
  • Vad krävs av det offentliga rummet för att vi ska uppleva det som en ”god livsmiljö”?

 Citat från Plan och Bygglagen ”…  gestaltning utifrån upplevelsemässiga värden. Kommunen ska i detaljplaneringen, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Kommunen ska även beakta det allmänna intresset av att bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Din chans att på ett tidigt stadium vara med och påverka, samt träffa kollegor och andra som delar dina intressen!

Välkommen

Region Västerbotten logga
Europeiska Regionala utvecklingsfonden logga.