NPF-satsningen i Robertsfors kommun

i Category: | 2 min läsning

I Robertsfors kommun sker för närvarande ett omfattande arbete med att utbilda personalen inom skola, fritids och barnomsorg om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med hjälp av material från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).Den här NPF-satsningen inkluderar i princip all personal som jobbar med barn och elever” – June Dahlqvist, Specialpedagog för 0-6 år.

Under 2016 fick Robertsfors kommun ta del av material rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), från den Specialpedagogiska Skolmyndigheten(SPSM). Myndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. De erbjuder stöd i form av kunskap och kompetensutveckling till alla förskolor och skolor över hela Sverige, dessutom kostnadsfritt. Det speciella är också att SPSM arbetar på uppdrag mot personalen. SPSM har tagit fram olika kurser och material som är anpassade utifrån verksamheternas behov och samarbetet mellan SPSM och Robertsfors kommun har blivit stort under åren.

Då flera verksamheter hade noterat ett behov av att stärka sin kompetens kring NPF skapades det snabbt ett intresse för NPF-materialet och Robertsfors kommun satte ihop en grupp som fick gå igenom materialets fem (5) olika moment under hösten 2016. Reaktionerna från den berörda personalen var väldigt positiva och av denna anledning har Robertsfors kommun låtit i princip all personal inom barnomsorgen , skola och fritids genomgå denna utbildning. NPF-satsningen för barnomsorgen och fritids hanteras framförallt av specialpedagogerna medan det är förstelärarna som hanterar denna utbildning inom grundskolan.

Materialets fem moment tar cirka 20 timmar för en person att gå igenom helt och hållet, varpå vi har valt att dela upp det så att vi växlar mellan grupputbildningar på 2 timmar och egen inläsning på 2 timmar för varje moment. Personalen får då möjlighet att diskutera olika frågeställningar i grupp samtidigt som de hinner arbeta samt reflektera kring materialet på egen hand. Grupperna består av individer från liknande verksamheter men från olika arbetsplatser, vilket också främjar diskussionen. Vi är väldigt tacksamma till ledningen då de har valt att prioritera denna fråga”. – June Dahlqvist, Specialpedagog 0-6.

NPF-materialet handlar inte främst om att ge personalen en djup kunskap om olika diagnoser, utan den handlar snarare om att främja ett gott förhållningssätt gentemot eleverna.

Vi har sett tydliga resultat på att detta förbättrar arbetet gentemot barnen då personalen känner att de har rätt kunskap. Att kunna anpassa sitt förhållningssätt beroende på barnens behov och förutsättningar är även något som är bra för alla barn, då alla barn är unika och har olika behov. Man skulle kunna säga att personalen nu också vågar individualisera mer, för det är inte nödvändigtvis rättvist att alla barn ska möta exakt samma behandling utan det är rättvist att göra det så bra som möjligt för varje barn”. – June Dahlqvist.

NPF-satsningen kommer att fortsätta under 2018 och det finns även konkreta planer på att följa upp detta arbete regelbundet i framtiden för att beakta personalomsättningen. Materialet som används från SPSM är gratis och tillgängligt för vem som helst att ta del av, vilket en kan läsa mer om genom följande länk till deras hemsida: (extern-länk).

NPF är en förkortning av NeuroPsykiatriska FunktionsNedsättningar. Exempel på sådana är ADHD,ADD, Autism, Asperger syndrom, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom (OCD) med flera.