Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 5 Mars

i Category: | 2 min läsning

Under Kommunfullmäktige den 5 Mars hanterades ett flertal olika ämnen. Bland dessa tog fullmäktige beslut om en Överenskommelse med Landstinget tillsammans med de andra kommunerna i Västerbotten samt så antogs “Strategi för hälsa”. Mer om dessa kan ni finna nedanför.

Antagen överenskommelse mellan VLL och kommunerna i Västerbottens län

Robertsfors Kommunfullmäktige 5 mars antog ”Överenskommelsen mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Överenskommelsen främjar möjligheten för att enskilda ska kunna bli utskrivna så fort som möjligt från den slutna vården samtidigt som kvalitén fortsättningsvis håller en hög nivå.

Den 1 januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård i kraft och ersatte den tidigare Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Lagens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska dessutom främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.

För att uppfylla denna lag har kommunerna i Västerbotten tillsammans med Västerbottens läns landsting utformat den aktuella överenskommelsen. Den har som mål att patienterna ska uppleva en trygg, säker, samordnad, delaktig och effektiv övergång från sluten vård till landstingsfinansierad öppen vård, kommunal hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Överenskommelsen gäller från 2018-04-03 och tillsvidare.

 

”Strategi för hälsa” antagen i Robertsfors kommun

Robertsfors Kommunfullmäktige antog ”Strategi för Hälsa”, som har tagits fram av SKL. Kommunstyrelsen fick till uppdrag att upprätta en handlingsplan för implementeringen, som i sin tur ska beredas av Robertsfors kommuns Folkhälsoråd.

Under december 2017 beslutade styrelsen för SKL att anta ”Strategi för hälsa” samt stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet för att de gemensamma målen ska uppnås till 2022. Strategin sågs som en stor möjlighet för att alla välfärdsaktörer få en start för det fortsatta praktiska arbetet, oavsett hur långt de har kommit hittills. Den omfattar skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård samt innehåller den förslag på mätbara mål och indikatorer.

Robertsfors kommuns Folkhälsoråd har tidigare uppmärksammat behovet av ett program som tydliggör kommunens vilja för fortsatt folkhälsoarbete. Därmed föreslogs Robertsfors kommuns fullmäktige att anta denna strategi och samtidigt ge Folkhälsorådet uppdraget att ta fram en handlingsplan för 2018-2020. Denna ska presenteras till Kommunstyrelsen under juni 2018. Efter detta kommer Folkhälsorådets uppdrag vara att:
–          Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare
–          Följa upp handlingsplanen för Robertsfors kommun och verksamheternas arbete med folkhälsa utifrån de                   planer och beslut som fattats.
–          Årligen avrapportera sitt arbete till Kommunstyrelsen