Heltidsresan i Robertsfors kommun

i Category: | 3 min läsning

I samband med HÖK (Huvudöverenskommelse) 2016 fattade Kommunal och SKL tillsammans ett avtal med avsikten att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Det här går under namnet ”Heltidsresan” och det konkreta målet är att tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm vid nyanställningar samt att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än tidigare.

Syftet bakom detta avtal var att trygga välfärdens kompetens, skapa mer attraktiva anställningar och kanske framförallt leda till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden genom att minska behovet av visstidsanställningar som framförallt drabbar kvinnodominerade verksamheter. I samband med detta inleddes även en process mellan Robertsfors kommun och Kommunal på lokal nivå, där en gemensam arbetsgrupp upprättades för att implementera ”Heltidsresan” här i vår kommun.

I arbetsgruppen finns arbetsgivarrepresentanter från äldreomsorgen, barnomsorgen, måltidsverksamheten och personalavdelningen samt fackliga representanter från Kommunal.  De har tillsammans tagit fram en plan för det framtida arbetet som omfattar Kommunals avtalsområde och som fanns på plats redan i slutet av 2017.  Planen har analyserat ett flertal aspekter för att säkerställa att den besvarar de behov och förutsättningar som finns samtidigt som den eftersträvar att skapa positiva förhållanden och möjligheter för de som berörs av detta arbete.

Med hjälp av denna plan eftersträvar Robertsfors kommun och Kommunal tillsammans nå följande mål:

  • Öka andelen månadsavlönade visstidsanställda
  • Öka andelen tillsvidareanställda i äldre och funktionsvariationsomsorg
  • Öka andelen heltidsanställda
  • Öka andelen av heltidsanställda som arbetar heltid

En stor del av kommunens medarbetare finns i äldre och handikappomsorg och av dessa är många timavlönade visstidsanställda. Inledningsvis kommer därför fokus att vara på denna verksamhetsgren. Målen gäller dock för hela Kommunals avtalsområde under perioden 2017-12-31 fram till 2021-05-31, som även ska följas upp årligen.

En utmaning i detta arbete är framförallt schemaläggningen då flera av de berörda verksamheterna har en historia av att byggas upp med hjälp av deltidsanställningar sedan 60- och 70-talet, vilket framförallt kan ses bland de kvinnodominerade områdena.

Som en viktig del i detta är att alla tillsvidareanställningar som utlyses från Robertsfors kommun (inom Kommunals avtalsområde) sedan årsskiftet till 2018 har bestått av heltider och kommer fortsätta göra det framöver med. Projektgruppen håller för närvarande även på att göra en inventering bland samtliga anställda inom de berörda verksamheterna, för att se vilka som är intresserade av att öka sin tjänstegrad. Således är detta en frivillig förändring och det kommer även vara möjligt att önska en sådan justering i framtiden.

Slutligen kommer mycket av arbetet under detta år handla om att informera berörda medarbetare om detta samt visa på möjligheterna som dessa heltider kan innebära. Det är nämligen så att det kommer bli aktuellt att undersöka hur samverkan mellan de olika verksamheterna kan stärkas med hänsyn till bemanning. Robertsfors kommuns chefer kommer därför också utbildas i bemanningsplanering, för att lära sig samverka med varandra i högre utsträckning.

Förhoppningen är att alla dessa insatser ska innebära att vi når vårt mål i Heltidsresan:
Att välfärden går från deltid till heltid.

Mer om Heltidsresan kan ni läsa på deras officiella hemsida genom följande länk: (Extern-länk).