Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-01-05

i Category: | 3 min läsning

Utbyggnaden av bredbandet har, som tidigare nämnts, på grund av hårt belastade entreprenadleveranser, kraftigt försenats utifrån den tidsplan som tidigare lagts. Markarbetena är, så när som på en del återställningsarbeten, klara i de områden som planerats, men förseningarna ligger främst i fiberarbetena där c:a 110 kunder väntar på installation i sina fastigheter. Inblåsning av kabel samt svetsning i brunnar är, med några undantag, klart.

Upphandlingen av entreprenadtjänsterna gjordes 2014 och 2015. Vid det tillfället var förutsättningarna inte klara när det gällde medfinansieringen ur Landsbygdsprogrammet, vilket medförde att upphandlingen fick formen av ramupphandling. Därigenom kan man inte ställa krav på leveranstider och därmed kopplade sanktioner. Istället gäller att kommunen kan ta in annan leverantör på den avtalade leverantörens bekostnad. Detta har vi provat, men då alla leverantörer av fibertjänster har varit överbelastade så har i stort sett inga resurser funnits att uppbringa.

Det är dock nu lämnat en tidsplan från leverantören där man säger att resterande installationer skall vara slutförda innan sista januari. Man kommer att sätta in 4 – 6 man för att färdigställa uppdraget. I första hand prioriteras permanentboende fastigheter varvid fritidsboende fastigheter kan komma att installeras i ett senare skede, i synnerhet i de fastigheter där ägaren aviserat att installationen kan dröja fram till våren.

Utbyggnad 2018-2019

Då avtalen med leverantörer av mark- respektive fiberarbeten upphörde vid årsskiftet pågår nu arbetet med nya upphandlingar. Dessa kommer inte att få karaktären av ramupphandlingar som tidigare. Istället kommer tidpunkt för färdigställande av de olika objekten att fastläggas. Upphandlingen omfattar två olika objekt som vardera innehåller olika områden/byar. Det går att lämna anbud på antingen ett av objekten eller bägge objekten. Härigenom ger vi möjlighet även för entreprenörer med begränsade resurser att lämna anbud. Vad som skiljer denna upphandling från tidigare är att nu skall man lämna anbud på hela entreprenaden, dvs. såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi får alltså ett avtal som omfattar komplett leverans.

De områden/byar som omfattas av upphandlingen är:

Objekt 1:

 • Långsjön/Rislandet
 • Kvarnrödningen
 • Ultervattnet/Buafors
 • Kålaboda

Objekt 2:

 • Granån
 • Klintsjön
 • Gumboda
 • Skäran (här omfattas endast fiberarbeten)
 • Långviken

Tidpunkter för färdigställande av de olika områdena är inte fastlagt ännu men huvuddelen av leveranserna skall ske under innevarande år.

Inom kort kommer även upphandling avseende Flarken att annonseras ut. Förutsättningarna i denna upphandling kommer inte att skilja sig från ovan nämnda. Anledningen till att vi delar upphandlingarna på detta sätt är att vi inte vill få dem för stora eller omfattande, vilket alltså bör skapa bättre förutsättningar på den lokala marknaden.

Nytt projekt. Fas 3

Under våren kommer utlysning av nya projektmedel att ske. De medel som tilldelats Västerbotten uppgår till c:a 40 Mkr. Vid den tidigare utlysningen gjordes en solidarisk fördelning av tillgängliga medel mellan länets kommuner. Detta kommer troligtvis att ske även nu. Då kommunerna lämnat in sina budgetar för utbyggnad framgår det att de kraftigt övertrasserar tillgängliga medel. Robertsfors kommun har budgeterat 6,5 Mkr för utbyggnad i fas 3 och det är alltså tveksamt om vi får täckning för det beloppet.

De områden som är planerade i Fas 3 är:

 • Bäck
 • Öndebyn/Junkboda
 • Näs
 • Djäkneboda/Åsjön
 • Nyvik/Lillåbron
 • Gryssjön

Upphandling för dessa områden kommer att ske vid ett senare tillfälle. Byggnationen beräknas påbörjas under 2019. Någon detaljerad tidsplan är inte fastlagt.