Information om regeringsbeslut rörande överklagan av ombyggnationen av E4 Djäkneboda-Bygdeå

i Category: | 1 min läsning

Den 27 april beslutade regeringen att avslå överklagandet som hade inkommit till dem rörande Trafikverkets planerade ombyggnationer.

Den aktuella sträckan var mellan Lillåbron och Bygdeå, vilken skulle göras om till en så kallad 2+1 väg. Syftet bakom denna byggnation var att förbättra trafiksäkerheten längst sträckan, som även tillhör det nationella stamvägnätet.

Regeringen motiverade sitt beslut med att det inte har framkommit några omständigheter som föranleder regeringen att göra någon annan bedömning än den Trafikverket har gjort i det överklagade beslutet.

Den 4 maj informerades Robertsfors kommun om detta beslut, som gläder sig över att arbetet med att förbättra vägsträckan nu kan fortsätta.

Det beslut som avses är Regeringsbeslutet: N201 6/06305/TIF