Tillkännagivande om Kommunfullmäktige 24:e april

i Category: | 2 min läsning

Under Kommunfullmäktige den 24:e april 2017 hanterades ett flertal frågor med en livfull debatt. Nedanför kan ni finna fyra av de större delarna som Kommunfullmäktige beslutade om.

Ekonomiskt överskott och tydligare mål i Robertsfors kommun
Den 24 april godkände Kommunfullmäktige Robertsfors kommuns årsredovisning för år 2016 där ett överskott på 13,2 miljoner kronor redovisades. Styrelser och nämnder gavs även ansvarsfrihet, helt i enlighet med revisionens tillstyrkan.

Överskottet på 13,2 miljoner kronor för hela Robertsfors kommuns koncern är 1,6 miljoner högre än föregående år. Av överskottet kan 12,9 miljoner hänföras till kommunens verksamhet och 0,3 miljoner till Robertsfors Bostäder.

Under 2016 har Robertsfors Bostäder investerat ytterligare i ökat underhåll av sitt bestånd, varpå det ekonomiska resultatet var lägre i jämförelse med föregående år.

Fullmäktige godkände även efter en livfull debatt med många yrkanden, kommunstyrelsens förslag på ett nytt styrkort för 2018-2019. Till skillnad från tidigare styrkort innehåller detta styrkort mål för att ökad jämställdhet samt att förbättra folkhälsan genom att nå ett lägre ohälsotal.

 

Robertsfors kommun delägare av Inera AB
Den 24 april beslutade kommunfullmäktige att Robertsfors kommun ska bli delägare i företaget Inera AB som arbetar med digitala välfärdstjänster.

Inera AB bildades redan 1999 och gemensamt utvecklat tjänsterna som till exempel 1177 Vårdguiden och Journal via nätet. Breddningen av delägare innebär att Inera AB kommer kunna verka inom fler verksamhetsområden än tidigare, exempelvis skola och samhällsbyggnad.

Kommunalrådet Patrik Nilsson (s) ser mycket positivt till att gå in som ägare i Inera AB
– “med gemensamt ägarskap ges vi som mindre kommun än större förutsättningar att tillsammans med andra kommuner och landsting utveckla bra digitala tjänster för våra medborgare, näringsidkare och verksamhetsutveckling, mycket spännande”

 

Fastställande av ett nytt vattenskyddsområde
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april att godkänna fastställandet av ett nytt vattenskyddsområde.

Eftersom vattentäkterna i Klintheden och Solbacken är belägna nära varandra och att respektive vattenskyddsområde var i behov av revidering föreslogs det att dessa skulle slås ihop.

Genom sammanförandet av vattenskyddsområdena säkerställs det långsiktiga skyddet av grundvattenmagasinet, vilket innebär en säkrare tillgång på rent vatten. Enligt tidigare beslut har samråd ägt rum och allmänheten har fått möjligheten att påverka förslaget.

Verksamheter och boende inom vattenskyddsområdet kommer inte belastas med ytterligare avgifter och taxor som är kopplade till att de befinns inom vattenskyddsområdet.

 

Nya föreskrifter och riktlinjer för kommunal färdtjänst
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april att godkänna förslaget kring nya generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst.

Det nya förslaget innebär att möjligheten för färdtjänst till och från arbete underlättas oavsett om en arbetar i eller utanför kommungränsen. Detta arbete initierades av ett medborgarförslag som kom in under 2016 vilket Robertsfors kommun har tagit åt sig samt arbetat in i de nya riktlinjerna som börjar gälla 1 juni 2017.