Information om bredbandsutbyggnad 2016-03-16

i Category: | 3 min läsning

Kommunen har fått godkänt ansökningarna om utbyggnad av det ortssammanbindande nätet mellan Ytterklintfäboda och Ytterklinten samt mellan Överklinten – Korssjön – Ultervattnet liksom utbyggnaden av områdesnät i byarna Sandåsbrånet, Yttre och Inre Bastufjärden, Högfors, Västervik, Bäcklund, Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Ytterklinten, Nya Storbäcken, Estersmark, Korssjön, Kvarnrödningen, Ultervattnet (norra delen) samt Långsjön.

Områdesnät etapp 1

Detta innebär att vi för etapp 1 beviljats de medel vi ansökt om och byggnationen kommer att påbörjas så snart det är möjligt med grävningsarbeten. Vi har påbörjat möten med berörda byar där vi samlar in synpunkter på lämplig geografisk förläggning samt insamling av markavtal för de fastigheter som berörs.

Utbyggnaden i respektive by kommer att prioriteras utifrån tillgängliga resurser. De byar som har anknytning till byggnationen av de ovan nämnda ortssammanbindande näten har högst prioritet. De byar där man planerar egna insatser i form av förläggning av kanalisation, fiberindragning etcetera kan komma att få en högre prioritet.

Områdesnät etapp 2

Under februari månad lämnades in en ytterligare ansökning om projektmedel för återstående byar som anmält intresse, etapp 2. De berörda byarna är Flarken, Ultervattnet, Buafors, Östra Kålaboda, Granån, Klintsjön, Gumbodahamn, Killingsand, Lägdeviken, Göransmarken, Rickleå, Bäck, Öndebyn , Junkboda, Yttre Storbäcken, Gamla Storbäcken, Näs, Bomansudden, Nyvik, Lillåbron samt Djäkneboda. Då beslut ännu inte fattats angående denna ansökan kan man trots det påbörja utbyggnad, vilket dock sker på egen risk i det fall ansökan inte beviljas. Då samförläggning med Skellefteå Kraft i byarna Östra Kålaboda och Rickleå planeras kommer utbyggnad till vissa delar där dock att ske under 2016. Detta gäller i första hand förläggning av kanalisation. Även här gäller att de byar som med egna insatser vill påskynda utbyggnaden har den möjligten.

Att notera är att bägge projekten, dvs. såväl etapp 1 som etapp 2, sträcker sig fram till 31/12 2020.

Ekonomi

För etapp 1 har vi som sagt beviljats de medel vi ansökt om. Detta innebär att bidraget uppgår till 70 % av de stödberättigade kostnaderna. Vad gäller etapp 2 finns dock inte bidragsmedel i den storleken som de kalkylerade kostnaden uppgår till. Detta innebär att ansökan omfattar c:a 10 Mkr mot kalkylerade 17 Mkr. Följden av detta är att om kostnaden uppgår till kalkylerat belopp så kommer bidraget endast att uppgå till c:a 40 %.

Möjlighet till större bidrag kan uppkomma i det fall mer medel finns tillgängligt i slutet av projektperioden vilket inte är ovanligt i liknande sammanhang. Lägre kostnader under etapp 1 relativt de ansökta kan inte uteslutas vara möjliga att flytta över till etapp 2. En annan faktor som påverkar bidragsprocenten är om de verkliga kostnaderna under framför allt etapp 2 visar sig vara lägre än de kalkylerade. Då kommer bidragsprocenten att bli högre.

Ovanstående är ett tungt vägande skäl till att reducera de verkliga kostnaderna relativt de kalkylerade. En starkt bidragande faktor till detta är egna insatser i byarna. Förutom att de blir lägre anslutningsavgift för respektive fastighet så ökar ju även bidragets andel av områdesnätens totala verkliga kostnader.

Kommunen har möjlighet att slå samman de bägge bidragen och fördela dem lika mellan projekten. Relativt de kalkylerade kostnaderna uppgår bidraget till c:a 53 %. Denna möjlighet kommer kommunen att använda sig av då man ser detta som en angelägen rättviseaspekt. Det är inte rimligt att en by som kommunen valt att ingå i etapp 1 skall få ett större procentuellt bidrag än en by som valts att ingå i etapp 2.

Ånäset

I Ånäset planeras utbyggnad av områdesnät i flertalet kvarter. Där har projektering genomförts och de boende detaljplanerar geografisk placering av förläggningen samt andra viktiga faktorer. Ånäset omfattas inte av bidrag inom Landsbygdsprogrammet då det anses som en tätort. Totalt berörs c:a 120 fastigheter av denna utbyggnad.