Aktuell status bredbandsutbyggnad 2015-11-24

i Category: | 3 min läsning

Områdesnät

I mitten av maj lämnades ansökan in till Länsstyrelsen om medfinansiering från Landsbygdprogrammet avseende utbyggnad av områdesnät i kommunen. De områden som ingick i ansökan var Sandåsbrånet, Yttre och Inre Bastufjärden, Högfors, Västervik, Bäcklund, Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Ytterklinten, Nya Storbäcken, Estersmark, Korssjön, Kvarnrödningen, Ultervattnet (norra delen) samt Långsjön. Totalt omsluter ansökan c:a 7,3 Mkr. Ansökan uppgavs vid inlämningstillfället behandlas och beslutas under september månad.

Så blev dock inte fallet. Ett komplicerat regelverk var en av anledningarna till att inkomna ansökningar först under oktober månad blev föremål för beredning och man bedömde att beslut kommer att tas först kring årsskiftet.

Ett exempel på komplikationer var att PTS, Post- och Telestyrelsen, har tagit fram en karta, http://bredbandskartan.pts.se/#, som visar var olika tekniker och kapaciteter avseende bredband finns i landet. I vårt fall visade det sig att i flertalet av de områden som ingår i vår ansökan enligt denna karta har fiberaccess, något som alltså är helt felaktigt. Länsstyrelsen har dock denna karta som underlag vid beredningen och då fiber redan finns inom ett område kan inte medfinansiering bifallas. Det visade sig vid närmare granskning att tjänsteleverantörerna T3 och AllTele felaktigt redovisat sina leveranstekniker. Detta har nu korrigerats och förhoppningen är att ytterligare komplikationer inte skall uppstå.

Vad denna försening inneburit är framför allt att igångsättandet av utbyggnaden som var planerat under hösten inte kunde ske. Vi befinner oss således i ett läge där hela utbyggnaden måste ske under 2016. Vi kommer därför under vintern att mer detaljerat projektera de olika områdena för att vara väl förberedda inför barmarksperioden. Med detta menas att vi kommer att ta kontakt med de olika områdena för att fastställa den geografiska placeringen av näten, information vid eventuell egen arbetsinsats, insamlandet av markavtal etcetera.

Efter nyår kommer en ny ansökan lämnas in avseende utbyggnad av områdesnät under 2016 – 2017. De områden som är aktuella för utbyggnad är Flarken, Ultervattnet, Buafors, Östra Kålaboda, Granån, Klintsjön, Gumbodahamn, Killingsand, Lägdeviken, Göransmarken, Rickleå, Bäck, Öndebyn , Junkboda, Yttre Storbäcken, Gamla Storbäcken, Näs, Bomansudden, Nyvik, Lillåbron samt Djäkneboda. Det kan inte garanteras att samtliga dessa områden kan komma med i denna ansökan. Orsaken är att det kan föreligga kapacitetsbrist när det gäller entreprenadtjänster. Vi skall dock utgå från att byggnation med medfinansiering från Landsbygdsprogrammet gäller fram till 2020.

Ortsammanbindande nät

När det gäller utbyggnaden av det ortsammanbindande nätet har försening uppstått även där. Denna utbyggnad sker i samverkan med övriga kommuner under ledning av AC-Net. Här har problem uppstått i vissa kommuner då det visat sig att sträckor som varit föremål för ansökan kommit i konflikt med marknadsintressen, främst från Skanova. För Robertsfors vidkommande gäller sträckorna Överklinten – Korssjön – Ultervattnet samt Ytterklintfäboda – Ytterklinten och här har ingen konflikt förelegat. Vi berörs dock av förseningen då byggnationen var planerad att genomföras under hösten och näten har betydelse för anslutande områdesnät.

Vår utgångspunkt är att de olika projektansökningarna kommer vara beslutade i så god tid att vi kan påbörja byggnationen så snart barmarksperoiden inträder.