Utbyggnad av bredband

Robertsfors kommun kommer att fram till år 2020 bygga ut det fiberoptiska bredbandsnätet. Utbyggnaden kommer att bestå av ortssammanbindande nät och i byar som aviserat intresse för områdesnät. Nedanstående sammanfattning avses perioden 2015 – 2018. Det ortssammanbindande nätet finansieras i huvudsak genom kommunens investeringsbudget men även genom medfinansiering från EU:s strukturfonder. Områdesnäten finansieras genom anslutningsavgifter men också genom medfinansiering från Landsbygdsprogrammet.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgEuropeiska regionala utvecklingsfonden

Bredbandsutbyggnad i Robertsfors kommun

Genom en nationell satsning på digitalisering har 3,25 miljarder kronor ur Landsbygdsprogrammet under perioden 2014-2020 fördelats till uppgradering av bredbandstäckningen till NGA-teknik, Nya Generationens Access-nät, för att utöka kapaciteten i bredbandsnätet. Målet för satsningen är att 95 % av hushåll och företag bör ha minst 100 Mbit/s i hastighet 2020. Detta innebär att fiberoptisk bredbandslutning kommer att vara den huvudsakliga tekniken för att uppfylla målen. I den senaste bredbandsstrategin har målen lyfts ytterligare varvid ytterligare medel, 1 miljard kronor, tillförts programmet. Ur den första fördelningen erhöll Västerbottens län c:a 158 Mkr. Ytterligare beloppet har fördelats på i princip samma grunder varvid 58 Mkr tilldelas länet.

Robertsfors kommun har utformat sin bredbandsstrategi med utgångspunkt från den nationella och satsar därför på en omfattande utbyggnad av det fiberoptiska bredbandsnätet i kommunen. Kommunen har sedan tidigare i stor omfattning byggt ut det fiberoptiska bredbandsnätet men har även löst bredbandsuppkopplingen genom annan teknik, xDSL som levereras genom Telias kopparnät samt egen RadioLan lösning. Dessa tekniker uppfyller inte kraven på NGA-teknik och då Telia monterar ner kopparnätet i flertalet byar i kommunen faller det sig naturligt att behovet av utbyggnad av fiberoptisk anslutning är uppenbart. Samtidigt kommer kommunens RadioLan att succesivt släckas ner. I Bredbandsstrategin har man även poängterat teknikneutralitet, dvs. att även annan lösning än fiber kan vara aktuellt. Detta innebär att begränsade områden där en fiberlösning innebär mycket höga installationskostnader kan annan kostnadseffektivare teknik bli aktuellt. Det har under de senaste år skett en påtaglig utveckling av radiolösningar som vara aktuella alternativ.

 

Nyheter:

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-09-20

2018-09-26 08:51

I början av året genomfördes nya upphandlingar för entreprenadarbeten avseende bredbandsutbyggnad. Upphandlingarna delades i tre delar där olika områden ingick. Upphandlingen hade formen av utförandeentreprenader och i de ingick såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi fick god omfattning av anbudsinlämning och anbuden tilldelades tre olika anbudsgivare. Vad som skiljer dessa upphandlingar från tidigare var att dessa var objektrelaterade och har alltså fastställda datum då i objekten ingående områden skall vara färdigställda.

Nedan framgår de olika objekten, de ingående områdena, färdigställandedatum samt antagen entreprenör:

Objekt 1 Datum Entreprenör
Långsjön vid Överklinten 2018-10-31 Umeå Mark & VA
Kvarnrödningen 2019-05-01
Ultervattnet/Buafors 2019-05-01
Kålaboda 2018-10-31
Objekt 2
Granån/Klintsjön/Gumboda 2019-10-31 Install Fiber
Skäran 2019-08-31
Långviken 2019-10-30
Flarken 2019-10-30 EnergiService
Rotberget 2018-10-30 Umeå Mark & VA

Vi upplever att de anlitade entreprenörerna genomför sitt uppdrag på ett professionellt sätt, vilket borgar för ett robust nät.

Den utbyggnad som för närvarande pågår fortskrider enligt plan. De områden som förväntas bli färdigställda detta år, trots ovan angivet färdigställandedatum, är Ultervattnet/Buafors samt Granån/Klintsjön/Gumboda. Däremot måste vi nog räkna med att Rotberget försenas några månader.

När det gäller områdena Ön, Legdeviken, Göransmarken samt Gumbodahamn kommer dessa att påbörjas under 2019. Vad beträffar Ön kommer där samförläggning med vattennät att ske, varvid matning då sker vidare mot Legdeviken och Göransmarken.

De områden som påbörjades under 2017 färdigställdes under vintern/våren 2018. Från det att utbyggnaden påbörjades 2015 och fram till sommaren 2018 har sammanlagt 363 fastigheter anslutits till bredbandsnätet.

Vi har besiktat och godkänt de anläggningsarbeten som är utförda under tiden fram till sommaren 2018. I det fall någon fastighetsägare som berörts av dessa arbeten har synpunkter på ex.vis återställning ombeds de att kontakta IT-kontoret.

Utbyggnad 2019-2020

Som nämnts ovan har ytterligare medel tillförts länet. Tilldelningen för vår del uppgår till c:a 4 Mkr. En ansökan om ytterligare utbyggnad, Fas 3, lämnades in under våren och beviljades. De områden som berörs av detta projekt är som tidigare nämnts:

 • Bäck
 • Öndebyn/Junkboda
 • Näs
 • Djäkneboda/Åsjön
 • Nyvik/Lillåbron
 • Gryssjön

I slutet av innevarande år planeras upphandling av entreprenadtjänster för detta projekt. Vi kommer att tillämpa samma modell som tidigare men det är i nuläget inte fastställt några färdigställandedatum för de olika områdena.

Under vintern kommer nödvändiga tillstånd att inhämtas, såväl från Trafikverket som privata markägare som berörs av förläggningen av optokanalisationen. Då kommer berörda markägare att kontaktas för överenskommelse om lämpligaste geografiska sträckningen. Likaså kommer avtal att träffas med de fastigheter som önskar anslutning till bredbandsnätet. Vi planera även fysiska möten med innevånare i respektive områden där mer detaljerad information kommer att delges samt svar på frågor att ges. Tidpunkter för dessa möten kommer att annonseras på kommunens hemsida samt genom annons i Mellanbygden.

Vår förhoppning är att tidsplanenen kommer, om inga oförutsedda förhinder uppstår, att uppnås, d.v.s. att nätet som byggs inom ramen för Landsbygdsprogrammet skall vara färdigbyggt innan år 2020. Att notera är att vår personals arbetsinsats för utbyggnaden är mycket omfattande med flera mycket intensiva perioder. Det aviseras även från Jordbruksverket att stoppdatum för projektet kan komma att flyttas fram ett år. Denna problematik är inte unik enbart för Robertsfors del utan visar sig även i många andra delar av landet. Detta kan möjliggöra för vår del att i det fall vi inte hinner klart utbyggnaden till år 2020 en respittid är möjlig.

När det gäller förtätningar inom redan byggda områden samt inom tätorterna Ånäset och Robertsfors planeras och genomförs även detta fortlöpande utöver ovan nämnda projekt. Under vintern kommer planering att ske för förtätning av delar av centralorterna i syftet att anslutningar kan etableras under kommande säsong.

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-01-05

2018-01-11 14:02

Utbyggnaden av bredbandet har, som tidigare nämnts, på grund av hårt belastade entreprenadleveranser, kraftigt försenats utifrån den tidsplan som tidigare lagts. Markarbetena är, så när som på en del återställningsarbeten, klara i de områden som planerats, men förseningarna ligger främst i fiberarbetena där c:a 110 kunder väntar på installation i sina fastigheter. Inblåsning av kabel samt svetsning i brunnar är, med några undantag, klart.

Upphandlingen av entreprenadtjänsterna gjordes 2014 och 2015. Vid det tillfället var förutsättningarna inte klara när det gällde medfinansieringen ur Landsbygdsprogrammet, vilket medförde att upphandlingen fick formen av ramupphandling. Därigenom kan man inte ställa krav på leveranstider och därmed kopplade sanktioner. Istället gäller att kommunen kan ta in annan leverantör på den avtalade leverantörens bekostnad. Detta har vi provat, men då alla leverantörer av fibertjänster har varit överbelastade så har i stort sett inga resurser funnits att uppbringa.

Det är dock nu lämnat en tidsplan från leverantören där man säger att resterande installationer skall vara slutförda innan sista januari. Man kommer att sätta in 4 – 6 man för att färdigställa uppdraget. I första hand prioriteras permanentboende fastigheter varvid fritidsboende fastigheter kan komma att installeras i ett senare skede, i synnerhet i de fastigheter där ägaren aviserat att installationen kan dröja fram till våren.

Utbyggnad 2018-2019

Då avtalen med leverantörer av mark- respektive fiberarbeten upphörde vid årsskiftet pågår nu arbetet med nya upphandlingar. Dessa kommer inte att få karaktären av ramupphandlingar som tidigare. Istället kommer tidpunkt för färdigställande av de olika objekten att fastläggas. Upphandlingen omfattar två olika objekt som vardera innehåller olika områden/byar. Det går att lämna anbud på antingen ett av objekten eller bägge objekten. Härigenom ger vi möjlighet även för entreprenörer med begränsade resurser att lämna anbud. Vad som skiljer denna upphandling från tidigare är att nu skall man lämna anbud på hela entreprenaden, dvs. såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi får alltså ett avtal som omfattar komplett leverans.

De områden/byar som omfattas av upphandlingen är:

Objekt 1:

 • Långsjön/Rislandet
 • Kvarnrödningen
 • Ultervattnet/Buafors
 • Kålaboda

Objekt 2:

 • Granån
 • Klintsjön
 • Gumboda
 • Skäran (här omfattas endast fiberarbeten)
 • Långviken

Tidpunkter för färdigställande av de olika områdena är inte fastlagt ännu men huvuddelen av leveranserna skall ske under innevarande år.

Inom kort kommer även upphandling avseende Flarken att annonseras ut. Förutsättningarna i denna upphandling kommer inte att skilja sig från ovan nämnda. Anledningen till att vi delar upphandlingarna på detta sätt är att vi inte vill få dem för stora eller omfattande, vilket alltså bör skapa bättre förutsättningar på den lokala marknaden.

Nytt projekt. Fas 3

Under våren kommer utlysning av nya projektmedel att ske. De medel som tilldelats Västerbotten uppgår till c:a 40 Mkr. Vid den tidigare utlysningen gjordes en solidarisk fördelning av tillgängliga medel mellan länets kommuner. Detta kommer troligtvis att ske även nu. Då kommunerna lämnat in sina budgetar för utbyggnad framgår det att de kraftigt övertrasserar tillgängliga medel. Robertsfors kommun har budgeterat 6,5 Mkr för utbyggnad i fas 3 och det är alltså tveksamt om vi får täckning för det beloppet.

De områden som är planerade i Fas 3 är:

 • Bäck
 • Öndebyn/Junkboda
 • Näs
 • Djäkneboda/Åsjön
 • Nyvik/Lillåbron
 • Gryssjön

Upphandling för dessa områden kommer att ske vid ett senare tillfälle. Byggnationen beräknas påbörjas under 2019. Någon detaljerad tidsplan är inte fastlagt.

Fler nyheter

Kontaktperson

IT-chef

Kristoffer Hansson

Telefon: 0934-140 09

kristoffer.hansson@robertsfors.se

Projektledare Bredband

Arvid Alm

Telefon: 0934-140 13

arvid.alm@robertsfors.se