Utbyggnad av bredband

Robertsfors kommun kommer att fram till år 2020 bygga ut det fiberoptiska bredbandsnätet. Utbyggnaden kommer att bestå av ortssammanbindande nät och i byar som aviserat intresse för områdesnät. Nedanstående sammanfattning avses perioden 2015 – 2017. Det ortssammanbindande nätet finansieras i huvudsak genom kommunens investeringsbudget men även genom medfinansiering från EU:s strukturfonder. Områdesnäten finansieras genom anslutningsavgifter men också genom medfinansiering från Landsbygdsprogrammet.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgEuropeiska regionala utvecklingsfonden

Bredbandsutbyggnad i Robertsfors kommun

Genom en nationell satsning på digitalisering har 3,25 miljarder kronor ur Landsbygdsprogrammet under perioden 2014-2020 fördelats till uppgradering av bredbandstäckningen till NGA-teknik, Nya Generationens Access-nät, för att utöka kapaciteten i bredbandsnätet. Målet för satsningen är att 95 % av hushåll och företag bör ha minst 100 Mbit/s i hastighet. Detta innebär att fiberoptisk bredbandslutning kommer att vara den huvudsakliga tekniken för att uppfylla målen. I den senaste bredbandsstrategin har målen lyfts ytterligare varvid mer medel, 1 miljard kronor, tillförts programmet. Ur den första fördelningen erhöll Västerbottens län c:a 158 Mkr. Om det ytterligare beloppet fördelas på samma sätt beräknas c:a 50 Mkr tilldelas länet.

Robertsfors kommun har utformat sin bredbandsstrategi med utgångspunkt från den nationella och satsar därför på en omfattande utbyggnad av det fiberoptiska bredbandsnätet i kommunen. Kommunen har sedan tidigare i stor omfattning byggt ut det fiberoptiska bredbandsnätet men har även löst bredbandsuppkopplingen genom annan teknik, xDSL som levereras genom Telias kopparnät samt egen RadioLan lösning. Dessa tekniker uppfyller inte kraven på NGA-teknik och då Telia monterar ner kopparnätet i flertalet byar i kommunen faller det sig naturligt att behovet av utbyggnad av fiberoptisk anslutning är uppenbart. Samtidigt kommer kommunens RadioLan att succesivt släckas ner. I Bredbandsstrategin har man även poängterat teknikneutralitet, dvs. att även annan lösning än fiber kan vara aktuellt. Detta innebär att begränsade områden där en fiberlösning innebär mycket höga installationskostnader kan annan kostnadseffektivare teknik bli aktuellt.

Nyheter:

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-01-05

2018-01-11 14:02

Utbyggnaden av bredbandet har, som tidigare nämnts, på grund av hårt belastade entreprenadleveranser, kraftigt försenats utifrån den tidsplan som tidigare lagts. Markarbetena är, så när som på en del återställningsarbeten, klara i de områden som planerats, men förseningarna ligger främst i fiberarbetena där c:a 110 kunder väntar på installation i sina fastigheter. Inblåsning av kabel samt svetsning i brunnar är, med några undantag, klart.

Upphandlingen av entreprenadtjänsterna gjordes 2014 och 2015. Vid det tillfället var förutsättningarna inte klara när det gällde medfinansieringen ur Landsbygdsprogrammet, vilket medförde att upphandlingen fick formen av ramupphandling. Därigenom kan man inte ställa krav på leveranstider och därmed kopplade sanktioner. Istället gäller att kommunen kan ta in annan leverantör på den avtalade leverantörens bekostnad. Detta har vi provat, men då alla leverantörer av fibertjänster har varit överbelastade så har i stort sett inga resurser funnits att uppbringa.

Det är dock nu lämnat en tidsplan från leverantören där man säger att resterande installationer skall vara slutförda innan sista januari. Man kommer att sätta in 4 – 6 man för att färdigställa uppdraget. I första hand prioriteras permanentboende fastigheter varvid fritidsboende fastigheter kan komma att installeras i ett senare skede, i synnerhet i de fastigheter där ägaren aviserat att installationen kan dröja fram till våren.

Utbyggnad 2018-2019

Då avtalen med leverantörer av mark- respektive fiberarbeten upphörde vid årsskiftet pågår nu arbetet med nya upphandlingar. Dessa kommer inte att få karaktären av ramupphandlingar som tidigare. Istället kommer tidpunkt för färdigställande av de olika objekten att fastläggas. Upphandlingen omfattar två olika objekt som vardera innehåller olika områden/byar. Det går att lämna anbud på antingen ett av objekten eller bägge objekten. Härigenom ger vi möjlighet även för entreprenörer med begränsade resurser att lämna anbud. Vad som skiljer denna upphandling från tidigare är att nu skall man lämna anbud på hela entreprenaden, dvs. såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi får alltså ett avtal som omfattar komplett leverans.

De områden/byar som omfattas av upphandlingen är:

Objekt 1:

 • Långsjön/Rislandet
 • Kvarnrödningen
 • Ultervattnet/Buafors
 • Kålaboda

Objekt 2:

 • Granån
 • Klintsjön
 • Gumboda
 • Skäran (här omfattas endast fiberarbeten)
 • Långviken

Tidpunkter för färdigställande av de olika områdena är inte fastlagt ännu men huvuddelen av leveranserna skall ske under innevarande år.

Inom kort kommer även upphandling avseende Flarken att annonseras ut. Förutsättningarna i denna upphandling kommer inte att skilja sig från ovan nämnda. Anledningen till att vi delar upphandlingarna på detta sätt är att vi inte vill få dem för stora eller omfattande, vilket alltså bör skapa bättre förutsättningar på den lokala marknaden.

Nytt projekt. Fas 3

Under våren kommer utlysning av nya projektmedel att ske. De medel som tilldelats Västerbotten uppgår till c:a 40 Mkr. Vid den tidigare utlysningen gjordes en solidarisk fördelning av tillgängliga medel mellan länets kommuner. Detta kommer troligtvis att ske även nu. Då kommunerna lämnat in sina budgetar för utbyggnad framgår det att de kraftigt övertrasserar tillgängliga medel. Robertsfors kommun har budgeterat 6,5 Mkr för utbyggnad i fas 3 och det är alltså tveksamt om vi får täckning för det beloppet.

De områden som är planerade i Fas 3 är:

 • Bäck
 • Öndebyn/Junkboda
 • Näs
 • Djäkneboda/Åsjön
 • Nyvik/Lillåbron
 • Gryssjön

Upphandling för dessa områden kommer att ske vid ett senare tillfälle. Byggnationen beräknas påbörjas under 2019. Någon detaljerad tidsplan är inte fastlagt.

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2017-09-14

2017-09-20 15:14

Under innevarande säsong har bredbandsanslutning färdigställts i byarna Högfors, Västervik samt Bäcklund. Därtill har ytterligare fastigheter i Ånäset färdigställts.

Förläggning av kanalisation är i stor avklarade i Inre och Yttre Bastufjärden, Ytterklinten, Nya Storbäcken samt Rickleå. I dessa byar pågår parallellt med förläggningen fiberarbetena och vi räknar med att de skall bli klara under hösten/förvintern. Vi kommer även att påbörja utbyggnad i Östra Kålaboda och där i första hand i de områden där samförläggning skett med Skellefteå Kraft. Övriga delar av Kålaboda kommer att återupptas under våren 2018.

Tyvärr har vi inte uppnått de mål vi satt när det gäller utbyggnaden. På grund av sen vår och omfattande återställningsarbeten i kombination med begränsade entreprenadresurser samt ett väldigt högt tryck på trafikverket vilket resulterat i långa handläggningstider för tillståndansökningarna, har utbyggnaden försenats.

Vi har ytterligare kvarter i Ånäset som vi inte haft resurser att färdigställa men framför allt är vi försenade med utbyggnad i de områden där Skanova kopplar ner kopparnätet. Detta skall enligt uppgift ske 2017-09-30 och att klara uppkoppling mot fiber till det datumet kommer inte bli möjligt för samtliga. För de kunder som har fast telefoni erbjuder Telia alternativ mobil uppkoppling. För de kunder som inte har fast telefoni och som har xDSL i kopparnätet erbjuds inget liknande erbjudande. Här kan mobil uppkoppling mot 4G vara ett alternativ. Det finns skäl att undersöka vad olika operatörer kan leverera avseende kapacitet.

Vad gäller Skäran pågår där samförläggning med vattennätet vilket fortskrider även om förseningar föreligger även där.

Läget är sådant att den planerade utbyggnaden i Långsjön (Rislandet), Kvarnrödningen och Flarken inte är möjlig att genomföra under innevarande säsong.

Vad beträffar Rotberget i Robertsfors pågår förhandlingar med Bottnia IT rörande övertagande av deras befintliga nät alternativt att de bygger vidare på sitt nät. Dessa förhandlingar förväntas bli avklarade inom snar framtid varefter ytterligare information kommer att förmedlas till berörda.

Fler nyheter

Kontaktperson

IT-chef

Kristoffer Hansson

Telefon: 0934-140 09

kristoffer.hansson@robertsfors.se

Projektledare Bredband

Arvid Alm

Telefon: 0934-140 13

arvid.alm@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2018, 09:26:24