Utbyggnad av bredband

Robertsfors kommun kommer att fram till år 2020 bygga ut det fiberoptiska bredbandsnätet. Utbyggnaden kommer att bestå av ortssammanbindande nät och i byar som aviserat intresse för områdesnät. Nedanstående sammanfattning avses perioden 2015 – 2017. Det ortssammanbindande nätet finansieras i huvudsak genom kommunens investeringsbudget men även genom medfinansiering från EU:s strukturfonder. Områdesnäten finansieras genom anslutningsavgifter men också genom medfinansiering från Landsbygdsprogrammet.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgEuropeiska regionala utvecklingsfonden

Bredbandsutbyggnad i Robertsfors kommun

Genom en nationell satsning på digitalisering har 3,25 miljarder kronor ur Landsbygdsprogrammet under perioden 2014-2020 fördelats till uppgradering av bredbandstäckningen till NGA-teknik, Nya Generationens Access-nät, för att utöka kapaciteten i bredbandsnätet. Målet för satsningen är att 95 % av hushåll och företag bör ha minst 100 Mbit/s i hastighet. Detta innebär att fiberoptisk bredbandslutning kommer att vara den huvudsakliga tekniken för att uppfylla målen. I den senaste bredbandsstrategin har målen lyfts ytterligare varvid mer medel, 1 miljard kronor, tillförts programmet. Ur den första fördelningen erhöll Västerbottens län c:a 158 Mkr. Om det ytterligare beloppet fördelas på samma sätt beräknas c:a 50 Mkr tilldelas länet.

Robertsfors kommun har utformat sin bredbandsstrategi med utgångspunkt från den nationella och satsar därför på en omfattande utbyggnad av det fiberoptiska bredbandsnätet i kommunen. Kommunen har sedan tidigare i stor omfattning byggt ut det fiberoptiska bredbandsnätet men har även löst bredbandsuppkopplingen genom annan teknik, xDSL som levereras genom Telias kopparnät samt egen RadioLan lösning. Dessa tekniker uppfyller inte kraven på NGA-teknik och då Telia monterar ner kopparnätet i flertalet byar i kommunen faller det sig naturligt att behovet av utbyggnad av fiberoptisk anslutning är uppenbart. Samtidigt kommer kommunens RadioLan att succesivt släckas ner. I Bredbandsstrategin har man även poängterat teknikneutralitet, dvs. att även annan lösning än fiber kan vara aktuellt. Detta innebär att begränsade områden där en fiberlösning innebär mycket höga installationskostnader kan annan kostnadseffektivare teknik bli aktuellt.

Nyheter:

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2017-09-14

2017-09-20 15:14

Under innevarande säsong har bredbandsanslutning färdigställts i byarna Högfors, Västervik samt Bäcklund. Därtill har ytterligare fastigheter i Ånäset färdigställts.

Förläggning av kanalisation är i stor avklarade i Inre och Yttre Bastufjärden, Ytterklinten, Nya Storbäcken samt Rickleå. I dessa byar pågår parallellt med förläggningen fiberarbetena och vi räknar med att de skall bli klara under hösten/förvintern. Vi kommer även att påbörja utbyggnad i Östra Kålaboda och där i första hand i de områden där samförläggning skett med Skellefteå Kraft. Övriga delar av Kålaboda kommer att återupptas under våren 2018.

Tyvärr har vi inte uppnått de mål vi satt när det gäller utbyggnaden. På grund av sen vår och omfattande återställningsarbeten i kombination med begränsade entreprenadresurser samt ett väldigt högt tryck på trafikverket vilket resulterat i långa handläggningstider för tillståndansökningarna, har utbyggnaden försenats.

Vi har ytterligare kvarter i Ånäset som vi inte haft resurser att färdigställa men framför allt är vi försenade med utbyggnad i de områden där Skanova kopplar ner kopparnätet. Detta skall enligt uppgift ske 2017-09-30 och att klara uppkoppling mot fiber till det datumet kommer inte bli möjligt för samtliga. För de kunder som har fast telefoni erbjuder Telia alternativ mobil uppkoppling. För de kunder som inte har fast telefoni och som har xDSL i kopparnätet erbjuds inget liknande erbjudande. Här kan mobil uppkoppling mot 4G vara ett alternativ. Det finns skäl att undersöka vad olika operatörer kan leverera avseende kapacitet.

Vad gäller Skäran pågår där samförläggning med vattennätet vilket fortskrider även om förseningar föreligger även där.

Läget är sådant att den planerade utbyggnaden i Långsjön (Rislandet), Kvarnrödningen och Flarken inte är möjlig att genomföra under innevarande säsong.

Vad beträffar Rotberget i Robertsfors pågår förhandlingar med Bottnia IT rörande övertagande av deras befintliga nät alternativt att de bygger vidare på sitt nät. Dessa förhandlingar förväntas bli avklarade inom snar framtid varefter ytterligare information kommer att förmedlas till berörda.

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Uppdatering bredbandsutbyggnad

2017-06-28 09:24

Det är en omfattande utbyggnad av fiberoptik som sker under programperioden inte bara i Robertsfors kommun utan även resten av länet och övriga landet. Detta innebär en påfrestning på de resurser som finns tillgängliga för byggnation. Följden av detta är att det är svårt att få tag på resurser och att det då är svårt att exakt fastställa en tidsplan, vilket innebär att nedan angiven plan kan komma att behöva revideras.

Kommunen har tagit fram ett avtal för anslutning till det fiberoptiska nätet. I avtalet kommer även anslutningsavgiften att framgå. Detta kommer att skickas ut till fastighetsägarna inom det område som planeras. Om behov föreligger kommer informationsmöten med berörda fastighetsägare att genomföras. Därigenom kommer vår planering att påtagligt underlättas vilket även bör vara till gagn för fastighetsägarna. Då avtalen är klara kommer en mer detaljerad planering att ske tillsammans med de fastighetsägare på vars mark förläggning kommer att ske. I samband med det kommer markavtal att träffas där fastighetsägaren godkänner förläggning i mark.

Förläggningen av optokanalisation i byarna Högfors, Västervik, Bäcklund samt Bastufjärden är efter en sen vår igång. Ytterligare förläggning samt återställning i Ånäset pågår likaså. Detsamma gäller planering och upphandling av förläggning i Rotberget i Robertsfors.

Förläggningen i Högfors m.m. räknas inom kort vara avslutat varvid inblåsning av fiberkabel kommer att ske. Efter Högfors kommer förläggning att ske i Rickleå. Där är en stor del av förläggningen gjord under 2016 genom samförläggning med el utförd av Skellefteå Kraft.

Den turordning som är planerats är enligt följande:

  • Rickleå
  • Ytterklinten och Nya Storbäcken
  • Yttre och Gamla Storbäcken
  • Östra Kålaboda
  • Långsjön (Rislandet)
  • Kvarnrödningen
  • Flarken

Ovanstående områden ingår i projekt medfinansierade ur Landsbygdsprogrammet. Tätorterna Robertsfors och Ånäset ligger utanför denna planering.

Fler nyheter

Kontaktperson

Per Alm
Projektledare
Robertsfors kommun
IT-kontoret
070-378 01 54

pak@robertsfors.se

IT-chef

Kristoffer Hansson

Telefon: 0934-140 09

kristoffer.hansson@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 28 juni 2017, 09:21:31