Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Krishanteringsorganisationen

Olika typer av händelser kräver olika typer av åtgärder. Det är händelsens omfattning och karaktär som styr vilken typ av åtgärd och vilken ledningsstruktur som involveras. Nedan är dock en övergripande beskrivning av kommunens krisorganisation, med avsikt att förtydliga fördelningen av roller och ansvar.

Robertsfors kommuns krishanteringsorganisation består av:

  • Krisledningsgrupp – tjänstemannagrupp utgör kommunens strategiska ledning och utgörs av kommunens ledningsgrupp.
  • Gemensam service – har ett brett och stödjande uppdrag. De ansvarar i huvudsak för administration, tjänstgöringsscheman, och IT-relaterade frågor.
  • Utveckling & information – ansvarar för både intern och extern information
  • Ordinarie sektorer och bolag – har det operativa ansvaret och verkar utifrån de direktiv som ges ifrån krisledningsgruppen.
  • Stöd- och analysgrupp – Gruppen kan bestå av både interna tjänstemän och externa aktörer som kan tillföra sakkunskap utifrån händelsens karaktär. Krisledningsgruppen beslutar om upprättande, samt vilka kompetenser som ska ingå i den. Gruppen är en stödfunktion för ledningen och kan till exempel ansvara för omvärldsbevakning, samordning av beslutsunderlag från verksamheter och bolag samt utformning av åtgärdsförslag.
  • Krisledningsnämnd – tolkar och fattar politiska beslut i principiella och övergripande frågor. Utgörs av kommunstyrelsen.