Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
En röd brandbild efter Storgatan i Robertsfors

Räddning, säkerhet och kris

Oönskade händelser inträffar dagligen i en kommun. Det är främst händelsens värde i sannolikhet och konsekvens som avgör vilken typ av händelse det är.

Detta kan ges exempel på enligt följande:

  • Vardagshändelser fokuserar på relativt frekventa olyckor och händelser som kan ge stora konsekvenser på individnivå men begränsade konsekvenser för samhället, t.ex. fallolyckor och trafikolyckor. Dessa går i regel att mäta i kvantitativa studier. Riskerna är i stor utsträckning förutsägbara och utgår bl.a. från rapporterade olyckor och statistiska studier.
  • Allvarliga händelser fokuserar på olyckor och händelser med låg frekvens och medelstora konsekvenser. Riskerna är slumpmässiga och uppvisar stor variation. Utgångspunkten ligger bl.a. i individuella olycksundersökningar och haveriutredningar.
  • Extraordinära händelser fokuserar på händelser med mycket låg frekvens men mycket omfattande konsekvenser för samhället och dess funktionalitet.

Ett diagram över sannolikheterna samt konsekvenser vid olyckor

En vardagshändelse kan utvecklas till en allvarlig händelse och en allvarlig händelse kan, i begränsad utsträckning, resultera i en extraordinär händelse. Så även om vardagshändelser skiljer sig mycket från allvarliga och extraordinära händelser så är gränserna mellan dem otydliga. Detsamma gäller lagstiftningarna lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som i vissa delar är gränsöverskridande.